Zaloguj się

Tarcza Finansowa PFR 2.0
dla mikro, małych i średnich firm

to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż,
które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku
z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.
Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm
to 13 miliardów zł.

Głównym celem Programu jest udostępnienie Mikrofirmom oraz MŚP z branż wskazanych w Programie finansowania na warunkach preferencyjnych dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej.
 

REGULAMIN

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm:

zatrudniających co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 9 osób

których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

wykazujących spadek obrotów o minimum 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określa umowa subwencji.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone

wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym:
 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Wysokość wsparcia finansowego


Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Wysokość kwoty subwencji finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę w przeliczeniu na pełne etaty w ramach Programu 2.0 określa poniższa tabela:
 
Wielkość spadku przychodów Mikrofirmy
w porównywanych okresach 
Wysokość subwencji finansowej
należnej Mikrofirmie
Spadek większy lub równy 30% 18.000 zł / osobę zatrudnioną
Spadek większy lub równy 60%    36.000 zł / osobę zatrudnioną


Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:
 • 36.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0;
 • 72.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
 • 324.000 zł
 
 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?


Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona w całości w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:
 • działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 • średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

zatrudniających od 10 do 249 pracowników

których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

wykazujacych spadek obrotów o minimum 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określa umowa subwencji.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone

wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym:
 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia finansowego


Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.
 
 

Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:

 • subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
   
  Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej
 • maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?


Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.; oraz
 • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;
- Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.  
- Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
 • Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Lista kodów PKD


Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji:


17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D - Działalność paramedyczna;
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z - Działalność muzeów;
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD:

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A - Nauka języków obcych;
93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Rozliczenie subwencji


Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:
 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.
 

Pamiętaj! Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej może zostać złożone wyłącznie poprzez systemy bankowości elektronicznej w banku, w którym Przedsiębiorca składał wniosek o subwencję finansową w ramach Tarczy PFR 2.0.


Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej może zostać złożone zarówno przez Beneficjenta jak i przez osobę przez niego upoważnioną do wszelkich czynności związanych ze złożeniem Oświadczenia w ramach zawartej Umowy

W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.
 
 

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚPW przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia i umorzenia subwencji jest:
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej, wskazując rzeczywiste koszty stałe oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów na podstawie danych finansowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

W wyznaczonym terminie od 18.11.2021 r. do 15.01.2022 r. Klient wypełnia oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Do oświadczenia Klient obowiązkowo przekazuje załącznik/załączniki za poszczególne okresy 11-12.2020 r. oraz 1-3.2021:
 • w przypadku podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów –: JPK_PKPiR,
 • w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe –: JPK_KR;
Liczba załączników nie powinna przekraczać 10 sztuk, powinny to być pliki o rozszerzeniu XML, a maksymalny rozmiar jednego pliku to 5 MB.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Jak wypełnić i złożyć Oświadczenie o Rozliczenie w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

  SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI FINANSOWEJ 
 

Jak sprawdzić status wniosku

  STATUS WNIOSKU O ROZLICZENIE SUBWENCJI FINANSOWEJ 
 

Zasady rozliczania Tarczy Finansowej 2.0

ROZLICZANIE I ZWROT SUBWENCJI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM


 

Klient zwraca środki wyliczone podczas składania formularza na wskazany przez PFR rachunek bankowy. W przypadku, kiedy wyliczona przez PFR kwota umorzenia, będzie różna od kwoty wyliczonej przez Bank (ostateczne rozliczenie subwencji) drugi przelew powinien zostać dokonany w ciągu 30 dni od daty wydania decyzji.

UWAGA:
W przypadku braku spłaty po przekroczeniu wskazanych terminów zostaną naliczane odsetki ustawowe.

 

  

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro


 
Rozliczenia Tarczy 2.0 dla mikrofirm będą odbywać się w dwóch etapach:
 • Rozliczenia mikrofirm
od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.
 
 • Decyzje dotyczące umorzeń
W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: 
a)    określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu), 
b)    wezwanie do zwrotu całej subwencji albo 
c)    informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.


Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki: 
 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję. 
PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń. 

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia. 
 

Jak wypełnić i złożyć Oświadczenie o Rozliczenie subwencji

  SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU SUBWENCJI
 

Jak sprawdzić status wniosku

  STATUS WNIOSKU O ROZLICZENIE SUBWENCJI FINANSOWEJ 
 

Zasady rozliczania Tarczy Finansowej 2.0

 ROZLICZANIE I ZWROT SUBWENCJI DLA MIKROFIRM
 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Zwrot nadwyżki subwencji


Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.
 
 • Małe i średnie firmy będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).
 • Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).

Najczęściej zadawane pytania
 

Zobacz: Pytania i odpowiedzi 

 

PFR zaprasza na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Tarcza Finansowa PFR 2.0    zapisz się na szkolenie

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście