Zaloguj się

Tarcza Finansowa PFR 2.0
dla mikro, małych i średnich firm

to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż,
które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku
z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.
Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm
to 13 miliardów zł:

 • Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł,
 • Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.
Głównym celem Programu jest udostępnienie Mikrofirmom oraz MŚP z branż wskazanych w Programie finansowania na warunkach preferencyjnych dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej.
 

REGULAMIN

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm


Dla kogo przeznaczona:

 
 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 54 kodów PKD
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

  UWAGA: Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
- od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 •  Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
- rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
- zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
- złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych
nie będzie uznawane za zaległości.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm:

zatrudniających co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 9 osób

których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

wykazujących spadek obrotów o minimum 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł

Jakie są warunki finansowania?


Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone

wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym:
 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Wysokość wsparcia finansowego


Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

Wysokość kwoty subwencji finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę w przeliczeniu na pełne etaty w ramach Programu 2.0 określa poniższa tabela:
 
Wielkość spadku przychodów Mikrofirmy
w porównywanych okresach 
Wysokość subwencji finansowej
należnej Mikrofirmie
Spadek większy lub równy 30% 18.000 zł / osobę zatrudnioną
Spadek większy lub równy 60%    36.000 zł / osobę zatrudnioną


Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:
 • 36.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0;
 • 72.000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
 • 324.000 zł
 
 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?


Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona w całości w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:
 • działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 • średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP


Dla kogo przeznaczona:

 
 • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 54 kodów PKD.
 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
UWAGA: Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
- od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
- od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
- od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
- rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
- zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
- złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych
nie będzie uznawane za zaległości.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

zatrudniających od 10 do 249 pracowników

których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

wykazujacych spadek obrotów o minimum 30% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku

maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika

Jakie są warunki finansowania?


Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone

wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym:
 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • kosztów usług obcych;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia finansowego


Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
 • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.
 
 

Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:

 • subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
   
  Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej
 • maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.

 

Jakie są warunki umorzenia subwencji?


Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.; oraz
 • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;
- Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.  
- Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
 • Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Lista kodów PKD


Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji:


17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D - Działalność paramedyczna;
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z - Działalność muzeów;
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD:

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A - Nauka języków obcych;
93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Jak przygotować się do złożenia wniosku


Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz MŚP obsługiwany jest za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.

Klienci naszego Banku mają możliwość złożenia wniosku
o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej:

Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r.


Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021r. do 31 marca 2021r. z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.  

Wnioski mogą składać osoby upoważnione mające dostęp do bankowości elektronicznej tj.:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby uprawnione do samodzielnej reprezentacji beneficjenta subwencji finansowej jako członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej;  
 • osoby upoważnione przez beneficjenta subwencji finansowej do złożenia wniosku i zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa.
 
Informacja na temat przetwarzanie plików JPK:
PFR informuje, że system weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych. Zastosowanie tej procedury może skutkować tym, że decyzja zostanie wydana w inny dzień niż najbliższy dzień roboczy po złożeniu wniosku do PFR. Dlatego PFR przypomina, aby przedsiębiorcy przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR złożyli deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K, a następnie odczekali co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.


 
Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:
 • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać: (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES),  (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
 • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
 • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.

 

Przed złożeniem wniosku w ramach Tarczy Finansowej:

 • Upewnij się, że dane firmy widoczne w bankowości elektronicznej są aktualne (zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze).
 • Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pełnomocnictwo). Jeśli z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy przez osobę składającą wniosek, niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa (zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie PFR) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spełnia warunków kwalifikowanego podpisu).
 • Sprawdź czy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z branż wskazanych przez PFR. 
  - od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo
  - od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
 • Dodatkowo w przypadku MŚP przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych:
 1. przychodach w miesiącach:
  - styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019,
  - listopad i grudzień roku 2020,
  - styczeń, luty i marzec roku 2021;
 2. kosztach stałych w miesiącach:
  - listopad i grudzień roku 2020,
  - styczeń, luty i marzec roku 2021.
 • Przygotuj informację o liczbie zatrudnionych pracowników:
- na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (Mikrofirma/MŚP) na dzień 31 grudnia 2019r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 lipca 2020r. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
- na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzień 30 września 2020r. Za pracownika uważa się osobę fizyczną, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub osobę współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich.
 
UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Zwrot subwencji finansowej


Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:  

 • zaprzestania  prowadzenia  działalności  gospodarczej  (w  tym  w  razie  zawieszenia  prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.
Polski Fundusz Rozwoju informuje, że konsekwencją naruszenia przez Beneficjenta Programu „Tarcza Finansowa  2.0 PFR” ograniczeń nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii, będzie wypowiedzenie umowy subwencji finansowej, co będzie wiązało się ze zwrotem otrzymanej przez Beneficjenta subwencji finansowej. Komunikat w tej sprawie znajduje się na  stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

KOMUNIKAT dotyczący konsekwencji naruszenia obostrzeń epidemicznych.

Najczęściej zadawane pytania
 

Zobacz: Pytania i odpowiedzi Skorzystaj z  INTERAKTYWNEJ POMOCY

Bezpłatne szkolenia z Tarczy Finansowej 2.0
 

Dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 


Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z Tarczy Finansowej 2.0, w trakcie których:
 • poznasz najważniejsze założenia Tarczy Finansowej 2.0,
 • dowiesz się, jak możesz skorzystać z udzielonego wsparcia i jak złożyć wniosek,
 • uzyskasz informację na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa w ramach programu,
 • zapoznasz się z warunkami skorzystania z programu Tarczy Finansowej 2.0.Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście