Zaloguj się

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachunek


Słowniczek pojęć:
 1. Bank – Bank Spółdzielczy w Limanowej;
 2. Dostawca odbiorcy – dostawca usług płatniczych prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi odbierania transakcji płatniczej;
 3. Dostawca płatnika – Bank Spółdzielczy w Limanowej, dostawca usług płatniczych prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 4. Placówka Banku – Oddział, Filia Banku lub Punkt Obsługi Klienta;
 5. Płatnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, składająca zlecenie płatnicze;
 6. Unikatowy identyfikator – numer rachunku bankowego (NRB) lub inny unikatowy identyfikator uzgodniony przez strony w umowie;
 7. Zlecenie płatnicze – oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.

Załączniki:
 1. Zgłoszenie płatnika o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
 2. Żądanie płatnika o udostępnienie danych odbiorcy
 
 1. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z  informacjami, które muszą być dostarczone przez płatnika, aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo zainicjowane lub wykonane, a w przypadku wskazania w treści zlecenia płatniczego unikatowego identyfikatora – jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez płatnika inne informacje dodatkowe.
   
 2. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez płatnika jest nieprawidłowy, dostawca płatnika nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. Dostawca płatnika, a  w  przypadku, gdy dostawca płatnika nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy, również dostawca odbiorcy, podejmują działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a–143c ustawy o usługach płatniczych z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.). Dostawca płatnika ma prawo pobrać od płatnika opłatę za odzyskanie środków.
   
 3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, dostawca prowadzi nieoprocentowany rachunek zwrotu.
   
 4. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią w umowie rachunku inny unikatowy identyfikator.
   
 5. Płatnik dokonuje zgłoszenia składając Wniosek o zwrot transakcji płatniczej stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad w placówce Banku.
   
 6. W celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w przypadku gdy:
  1)   prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy – pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
  a)  zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania zwrotu kwoty tej transakcji na rachunek zwrotu dostawcy odbiorcy bez pobierania od odbiorcy opłat,
  b)  obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, jeżeli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia,
  c)   dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) lit b)
  d)  numerze rachunku zwrotu;
  2)  nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy o podjęcie działań w  celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do ich podjęcia.
   
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, przez dostawcę odbiorcy, przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
   
 8. Odbiorca dokonuje zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora na rachunek zwrotu dostawcy odbiorcy. Za dokonanie zwrotu dostawca odbiorcy nie pobiera od odbiorcy opłat ani prowizji.
   
 9.  Jeżeli dostawca płatnika prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy, a odbiorca dokonał zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, doprowadza do uznania tą kwotą rachunku płatniczego płatnika, który został nią obciążony.
   
 10. Jeżeli dostawca płatnika nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy, a odbiorca dokonał zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, dostawca odbiorcy, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania prowadzonego przez siebie rachunku zwrotu, doprowadza do uznania rachunku zwrotu dostawcy płatnika, kwotą transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, a następnie dostawca płatnika nie później niż w  terminie 1 dnia roboczego od uznania prowadzonego przez siebie rachunku zwrotu uznaje tą kwotą rachunek płatniczy płatnika, o którym mowa w ust. 9.
   
 11. Jeżeli doprowadzenie do uznania rachunku płatniczego płatnika, o którym mowa w ust. 9 i 10, nie jest możliwe, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uznania rachunku zwrotu, informuje płatnika o możliwości zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora na wskazany przez płatnika numer rachunku płatniczego lub poprzez dokonanie wypłaty środków pieniężnych.
   
 12. Jeżeli płatnik wskazał numer rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 11, dostawca płatnika, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od jego wskazania, doprowadza do uznania tego rachunku kwotą transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora. Jeżeli płatnik nie wskazał numeru rachunku płatniczego, wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie na żądanie płatnika.
   
 13. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 6 -12, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego żądania płatnika o udostępnienie danych odbiorcy, dostawca płatnika:
  1)  który prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy, udostępnia płatnikowi:
  a)  imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
  b)  miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy;
  2)  który nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do dostawcy odbiorcy o przekazanie mu danych, o których mowa w pkt 1
  – w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.
   
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, dostawca odbiorcy przekazuje dostawcy płatnika dane, o  których mowa w ust. 13 pkt 1, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Dostawca płatnika przekazuje otrzymane dane płatnikowi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.