Zaloguj się

Skorzystaj z możliwości
zawieszenia spłat kredytu
hipotecznego

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN
przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić nawet na 8 rat:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale
Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Zawieszenie spłaty kredytu jest udzielane na wniosek Kredytobiorcy, który sam decyduje o liczbie zawieszonych rat.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe? 

 

Warunek 1

Kredyt w PLN

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.
 • Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2

Własny cel mieszkaniowy

 • Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.
 • Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 • Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 • Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3

Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu 

 • Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty


Pamiętaj o tym, że wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu.

Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. W okresie wakacji nie naliczymy odsetek ani nie pobierzemy opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Jak złożyć wniosek?


Kredytobiorca w celu zawieszenia spłat rat kredytu hipotecznego, składa wniosek. W przypadku, w którym stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

Wniosek o zawieszenie spłat rat kredytu możesz złożyć od 29 lipca 2022 roku:

 • w najbliższej placówce Banku  WYKAZ PLACÓWEK 
 • w systemie bankowości elektronicznej eBankNet 
 • drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców lub podpisany przez ePUAP.


Wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane w ustawie lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej eBankNet:KROK 1:
 

Pobierz: Wniosek o zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego


Na górze wniosku pojawi się żółty pasek, należy wybrać opcję „otwórz w innym programie”, wówczas Wniosek będzie dostępny w wersji do uzupełnienia. Wypełnij wniosek i zapisz w formacie *PDF. W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się telefonicznie z dowolną placówką Banku    WYKAZ PLACÓWEK 


UWAGA: Wniosek zawierający braki nie będzie rozpatrywany.
W danych Kredytobiorcy należy wpisać dane wszystkich Kredytobiorców. 
 • Jeżeli jedynym Kredytobiorcą jest osoba będąca Użytkownikiem bankowości elektronicznej, która jednocześnie wysyła wniosek, wówczas podpis wniosku nie jest wymagany.
 • Natomiast w przypadku, gdy do Umowy kredytowej przypisanych jest kilku Kredytobiorców wystarczy, aby wniosek o „wakacje kredytowe” był podpisany tylko przez Kredytobiorcę, który go składa. Podpis odręczny powinien być zgodny z Umową kredytową lub z kartą wzorów podpisów obowiązującą w Banku. Należy wówczas wydrukować wypełniony wniosek, podpisać przez Kredytobiorcę, zapisać w formacie *PDF. i przesłać zgodnie  z pkt. 3. Wniosek może być też podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Jeżeli masz wątpliwość jak zapisać lub zmienić wniosek, dokumenty czy zdjęcia na format *PDF podpowiedź znajdziesz pod adresem: https://www.youtube.com/


KROK 2:
Zaloguj się do bankowości elektronicznej eBankNet wybierz zakładkę ‘Kontakt’, a następnie z menu bocznego ‘Nowa wiadomość’. W polu ‘Kategoria wiadomości’ pojawi się lista rozwijana, z której należy wybrać 'Zawieszenie spłaty rat kredytu – ustawowe wakacje kredytowe'

KROK 3:
W treści wiadomości wpisujemy ”Wniosek”, następnie za pomocą ‘Dodaj załączniki’ dodajemy wcześniej pobrany, wypełniony i zapisany plik Wniosku (UWAGA! Sprawdź czy jest wymagany podpis Wniosku zgodnie z pkt.1). 

KROK 4:
Po wyborze przycisku ‘Wyślij’, system poprosi o autoryzację dyspozycji kodem SMS lub poprzez akceptację powiadomienia Push w ramach aplikacji BSLMobile – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji. 

KROK 5:
Wysłany wniosek jest widoczny w zakładce ‘Lista wiadomości’ – Zawieszenie spłaty rat kredytu – ustawowe wakacje kredytowe, gdzie po prawej stronie znajduje się data wysłania ostatniej wiadomości dotyczącej tego wątku. Po kliknięciu zostanie wyświetlona lista wiadomości w ramach tego tematu.

KROK 6:

Po rozpatrzeniu wniosku w Banku, zostanie przygotowana odpowiedź, która po wysłaniu przez Bank pojawi się w momencie logowania do systemu, aby ją wyświetlić należy kliknąć w informację, a jeżeli do niej załączony jest dokument należy otworzyć ten plik i go zapisać! 

W  celu  zapisania  pliku,  należy  kliknąć  na  nazwę  pliku,  aby wyświetlić go. Następnie w zależności, jaki program został ustawiony do obsługi plików *PDF,  „Zapisz jako” lub „Pobierz”.  

Warto wiedzieć


W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania. 
 

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Podstawa prawna:


Pliki do pobrania

Informacja o ryzykach


 • W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców. 
   
 • Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności.
   
 • W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy. 


Zmienna stopa procentowa
jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR. Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M/WIBOR 6M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 
Zachęcamy do zapoznania się z: 

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście