Zaloguj się

Kredyty

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane
są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami znajduje się na stronie internetowej BFG.

Gwarancjami objęte są:

depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ochronie podlegają depozyty:
  • osób fizycznych
  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych

BFG gwarantuje 100% zwrot zgromadzonych depozytów
w banku, których wartość nie przekracza równowartości
w złotych 100.000 EURO.

W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
Wszystkie śodki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od liczby rachunków (lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, a'vista), traktowane są jako jeden depozyt.
Niezależnie od waluty zgromadzonego depozytu wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia upadłości.

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście