Zaloguj się

Zebranie Przedstawicieli Banku – podsumowanie i plany na przyszłość


29 marca 2023r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej, na którym podsumowano działalność Banku w roku 2022 oraz zaprezentowano perspektywy rozwoju i plany na przyszłość.

Otwarcia Zebrania Przedstawicieli dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Oleksy, który potwierdził, iż w Zebraniu bierze udział 39. delegatów spośród 54 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich. Następnie przywitał delegatów oraz zaproszonych gości, a wśród nich: Urszulę Nowogórską – Posła na Sejm RP, Agatę Pawlicę - Mastalerz – Dyrektora ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A., Tomasza Liszkę – Notariusza, Dyrektorów Oddziałów Banku i Pracowników. 

Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli został wybrany Stanisław Rząsa - delegat Grupy Członkowskiej z Dobrej a sekretarzem Jacenty Musiał – delegat Grupy Członkowskiej Limanowa. W dalszej części spotkania Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Banku. Przedstawione informacje zostały zaprezentowane również w formie prezentacji multimedialnej. 

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Bank osiągnął sumę bilansową w kwocie 1 456 073 tys. zł, która w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadła o 56 540 tys. zł., tj. o 3,74 %. Bank prowadził działania pozwalające uzyskać jak najlepsze wyniki finansowe, dbając o bezpieczeństwo zgromadzonych udziałów i środków. Należy podkreślić, że ubiegły rok był dla Banku kolejnym rokiem uczestnictwa w Systemie Ochrony Zrzeszenia, który w razie potrzeby wspiera płynność i wypłacalność, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę depozytów do 100 tys. EUR. Fundusze własne Banku wyniosły 78 578 tys. zł, w tym fundusz udziałowy 6 362 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 8 023 członków, którzy zadeklarowali ogółem 45 579 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 25 798 tys. zł, a współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 14,12%. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za bardzo wysoki. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Bank na koniec 2022 roku zgromadził 1 313 438 tys. zł depozytów. Zaangażowanie kredytowe (bilansowe i pozabilansowe) kształtowało się na poziomie 815 140 tys. zł, a ilość umów kredytowych wyniosła 4 157. Udział kredytów w sumie bilansowej Banku na koniec 2022 r. wynosił 55,98% i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ podwyższeniu o 5,78%. Działalność Banku Spółdzielczego w minionym roku była pełna wyzwań, związanych m.in. z sytuacją geopolityczną oraz wysoką inflacją. Jednak dzięki solidnej strategii, skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz ciężkiej pracy całego zespołu, udało się sprostać tym trudnościom. W efekcie, Bank osiągnął wysokie wyniki finansowe, co stanowi potwierdzenie efektywności działań. Warto nadmienić, iż Bank konsekwentnie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów – podsumował Prezes Zarządu Adam Dudek. 

Następnie Przewodniczący Zebrania Stanisław Rząsą udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Józefowi Oleksemu, który przedstawił Zebranym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. wraz z oceną stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania. 

Rada Nadzorcza w oparciu o całokształt zebranej wiedzy oraz uzyskaną opinię od niezależnego Biegłego Rewidenta badającego na zlecenie Banku sprawozdanie finansowe za 2022 rok, przedkłada Zebraniu Przedstawicieli wniosek o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z pracy w 2022 r. W imieniu Rady Nadzorczej chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają naszą pracę, spółdzielnię, nasz Bank. Dziękuję Klientom, Członkom naszego Banku, Zarządowi oraz całej załodze Banku Spółdzielczego w Limanowej za efektywną, sumienna pracę, która daje efekty w postaci bardzo dobrego wyniku. Dziękuje  za to, że Bank działa bezpiecznie, ostrożnie a jednocześnie jest Bankiem, który dobrze wpisuje się w działalność gospodarczą, wypełniając potrzeby bilansowe małych i średnich przedsiębiorstw – tak zakończył swoje wystąpienie Józef Oleksy. Podczas Zebrania głos zabrali także zaproszeni Goście. Jak pierwsza wystąpiła Urszula Nowogórska, Poseł na Sejm RP: Dziękuję Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej za wsparcie różnych inicjatyw społecznych, w tym stowarzyszeń, działalności kulturalnej, sportowej i społecznej. Takie zaangażowanie jest rzadkie wśród innych banków i stanowi niepowtarzalny potencjał, który zbudowaliśmy tutaj lokalnie. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bank nie tylko działa jako instytucja finansowa, ale także aktywnie angażuje się w rozwój społeczności lokalnej i staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Dzięki temu, nasza społeczność może rozwijać się i cieszyć się różnymi formami wsparcia, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i wzmacniają więzi między ludźmi. Jednocześnie życzę wszystkiego dobrego w roku 2023. Wierzę, że Państwa aktywność, profesjonalizm i determinacja pozwolą osiągnąć założone wyniki i cele. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie i życzę samych sukcesów.Następnie głos zabrała Agata Pawlica - Mastalerz – Dyrektor ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A.: Serdecznie dziękuję za zaproszenie oraz gratuluję Państwu wyników i wysokiej pozycji na rynku. W Zrzeszeniu Banków Spółdzielczych dzielimy banki na grupy ze względu na sumy bilansowe. Bank Spółdzielczy w Limanowej znajduje się w pierwszej grupie, w której jest łącznie 15 banków spółdzielczych i zajmuje tam wysoką, trzecią pozycję. To wspaniałe osiągnięcie i potwierdzenie Państwa skuteczności działań. Chciałbym również pogratulować Państwu udziału w kampaniach marketingowych na poziomie Zrzeszenia. Państwa zaangażowanie w te inicjatywy przynosi pozytywne efekty, co potwierdza fakt, że Bank Spółdzielczy w Limanowej zawsze znajduje się w pierwszej dziesiątce banków biorących udział w tych kampaniach. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie pełen sukcesów i osiągnięć. Dziękuję za współpracę i jeszcze raz gratuluję wysokich wyników. Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu, Marcin Kozdroń – Wiceprezes Zarządu oraz Wacław Wiewióra – Wiceprezes Zarządu. Jednocześnie zostały podjęte uchwały w sprawie podziału  osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2022 rok, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz w zakresie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej Banku na rok 2023. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku, głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2021-2024 oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną oraz kulturalno-oświatową.