Zaloguj się

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej i zostań Udziałowcem!

Dlaczego warto zostać Współwłaścicielem Banku?

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Jak dołączyć do grona Udziałowców?


Członkiem Banku Spółdzielczego w Limanowej może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na Członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet Członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 
  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DLA OSÓB PRAWNYCH
 

Wpisowe i udziały


Członek Banku Spółdzielczego w Limanowej jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 150,00 zł.

 

Obowiązki wynikające z członkostwa


Członkowie są zobowiązani:
  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

  INFORMACJA PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA