Zaloguj się

Pomoc dla regionu to jeden z naszych głównych celów

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której Bank Spółdzielczy w Limanowej buduje swoje relacje z otoczeniem uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną.

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w charakter Banku. Wypracowane  w okresie 145 lat działalności idee spółdzielczości bankowej i ich kontynuacja oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to integralna część spójnych działań realizowanych przez Bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 
Bank podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kierując się szlachetnymi pobudkami i chęcią wspierania rozwoju kultury, sportu i edukacji.

Ten rodzaj odpowiedzialności nie oznacza jednak dla Banku tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ekologię i relacje z otoczeniem, czyli dobrowolne zaangażowanie. Bank Spółdzielczy w Limanowej, reprezentuje nowoczesne podejście do aktywności społecznej biznesu poprzez łączenie działań społecznych z wartościami i etyką biznesu oraz długoterminowe zaangażowanie społeczne oparte na partnerstwie z wybranymi podmiotami na rzecz rozwiązywania jasno określonych problemów.

W swojej działalności społecznej Bank koncentruje się na realizacji przedsięwzięć w ramach następujących obszarów:
  • prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, sportu i pomocy społecznej,
  • wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,
  • wspierania idei oszczędzania,  przedsiębiorczości i ekologii oraz popularyzacji tych form w środowiskach szkolnych.

Bank Spółdzielczy w Limanowej podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa. Od lat konsekwentnie wspiera działalność organizacji charytatywnych i proedukacyjnych. Priorytetowo traktuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Jesteśmy mecenasem i opiekunem miejscowych szkół i organizacji sportowych.

Bank przeznacza część wypracowanych zysków na finansowanie działalności: Fundacji, Stowarzyszeń i Związków, Klubów Sportowych, Bibliotek, Szkół i Przedszkoli, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołów Muzycznych, a wsparcie finansowe jest również ukierunkowane w stronę imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym, jak również osób niepełnosprawnych. Bank Spółdzielczy w Limanowej w sposób szczególny wspiera inicjatywy osób z pasją, które mimo przeciwności losu, przejawiają nieprzeciętną chęć do życia i rozwoju intelektualnego. Bank często angażuje się w akcje sportowe, zarówno przy udziale dzieci, jak i osób dorosłych, sam także posiada własna drużynę piłki nożnej „Futsalima”.