Zaloguj się

Nowy instrument wsparcia efektywności
energetycznej przedsiębiorstw

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na:

 • Zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia).
1. efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa:
 • mikro-, małe oraz średnie (MŚP)
 • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap)
 • spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap)
prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

Przeznaczenie kredytu Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększeni efektywność energetycznej.
 

Rodzaje wpieranych inwestycji, to np.: 

 • modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli [zakres realizacji inwestycji będzie wynikać z audytu efektywności energetycznej, którego zakres zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK]
 • wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji w nową infrastrukturę (np. linie technologiczne, budynki, budowle), nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii [zakres inwestycji zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK].

WAŻNE! Inwestycja musi cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej.
Spełnienie tego warunku jest badane przez BGK w procesie oceny projektów, mi.in na podstawie przedłożonego przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej.
Zyski z konta standardKonto

Parametry kredytu 

 • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego.
 • minimalna kwota bez ograniczeń 
 • długi okres kredytowania do 10 lat
 • kwota premii ekologicznej wypłacanej przez BGK jest zaliczana na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego. 

Jak otrzymać Kredyt Ekologiczny z premią BGK?

Schemat ubiegania się o kredyt 

 
 • Klient zainteresowany kredytem ekologicznym składa do Banku - LISTA PLACÓWEK: wniosek kredytowy o udzielenie kredytu ekologicznego wraz z załącznikami oraz harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji ekologicznej.
 • Bank po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej przygotowuje umowę kredytową lub promesę o udzielenie kredytu ekologicznego.
 • Klient podpisuje umowę warunkową lub otrzymuje promesę i przekazuje bezpośrednio do BGK dokumentację konkursową w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu.
 • Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK w terminie: od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r. 
 • BGK dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie i przekazuje promesę premii ekologicznej do Kredytobiorcy i do Banku. 
 • Bank przystępuje z Klientem do realizacji pozostałych postanowień umowy kredytowej albo podpisuje z Klientem umowę kredytu ekologicznego w przypadku, gdy promesę premii ekologicznej wydano na podstawie promesy kredytu ekologicznego. Następnie informuje BGK o podpisanej umowie kredytowej na udzielenie kredytu ekologicznego.
 • BGK podpisuje z Klientem umowę o dofinansowanie w formie premii ekologicznej.
 • Klient realizuje inwestycję ekologiczną zgodnie z podpisaną umową i przesyła do BGK wnioski o płatność pośrednią i końcową. 
 • Bank zawiadamia BGK o wypłaceniu ostatniej transzy kredytu ekologicznego. 
 • BGK weryfikuje wnioski o płatność i przekazuje premię ekologiczną na rachunek w Banku, wskazany w umowie o dofinansowanie w formie premii ekologicznej.
 • Bank zalicza premię ekologiczną BGK na poczet spłaty kredytu o czym informuje Klienta.Ile można otrzymać dofinansowania?

 • Poziom dofinansowania: od 15 proc. do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.   
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: równowartość 50 mln EUR


Więcej informacji na -> www.bgk.pl

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście