Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (pobierz prezentacje)

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.
01

Warto wiedzieć

Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych.

Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 60% kwoty kredytu,

Maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,

Stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.


Opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty objętej gwarancją i płatna jest w okresach rocznych, przy czym pierwsza opłata prowizyjna od gwarancji, należna do zapłaty w terminie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wynosi 0%, a kolejne są naliczane i płatne od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.
02

Podstawowe parametry gwarancji

Maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG).

Okres gwarancji:
* 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
* 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

Gwarancje COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej.
01

Warto wiedzieć

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł w wysokości 80 % kwoty kredytu.

Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku.

UWAGA! Zmienione warunki gwarancji COSME w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 (obowiązują w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.)
1. Kredyt obrotowy udzielony w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. może zostać objęty gwarancją na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy.
2. W przypadku kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego udzielonego w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,7%.
3. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r. możliwe jest objęcie gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego na etapie wnioskowania o gwarancję zidentyfikowano zaistnienie warunków wykluczających określonych w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 w sekcji ‘Kredytobiorcy’, o ile warunki te nie zaistniały na dzień 1 lutego 2020 r.
02

Dlaczego warto?

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.

Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.

Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Gwarancje de minimis PLD

Jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
01

Warto wiedzieć

Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%. 

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
02

Dlaczego warto?

Dostęp do finansowania dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem.

Niski koszt zabezpieczenia.

Minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  związanych z udzieleniem kredytu i gwarancji

Gwarancje FG POIR

Gwarancja FG POIR jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
01

Warto wiedzieć

Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

* Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
* Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
* Brak opłaty prowizyjnej
na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

Maksymalny okres gwarancji stanowiącej pomoc de minimis wyliczoną z zastosowaniem formuły standardowej, wynosi 20 lat od daty udzielenia gwarancji, z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące oraz, że wydłużenie terminu gwarancji nie może jednorazowo nastąpić o okres dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia aneksu do umowy kredytu lub zawarcia ugody/porozumienia regulujących warunki spłaty wymagalnego zadłużenia.
02

Warunki gwarancji FG POIR obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:  
1. kredytu obrotowego odnawialnego,
w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,  
2. kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją, zwanych dalej kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19.

W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu.

Gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:

1. spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
2. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
3. inwestycje kapitałowe,
4. zakup instrumentów finansowych,
5. zakup wierzytelności,
6. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
7. na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych  w pkt. 4-6.

Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. W ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.
                          

Gwarancje CCS

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorach kreatywnych lub kultury.
01

Warto wiedzieć

Gwarancja dla Klientów, który spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
* zamierzają przeznaczyć finansowanie dłużne na realizację projektu CCS, co zostało wykazane w biznesplanie uzasadniającym finansowanie dłużne oraz/lub w planie inwestycyjnym,
* prowadzą działalność wg klasyfikacji NACE (lista przedsiębiorstw kreatywnych).

Cel kredytu objętego gwarancją CCS:
* inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne,
* finansowanie kapitału obrotowego

Okres gwarancji:
* 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
* 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
02

Parametry gwarancji

Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych.

Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro

Maksymalna kwota kredytu: 8,4 mln zł

Opłata prowizyjna na rzecz BGK – 0,25%
                         

Gwarancje AGRO

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.
01

Warto wiedzieć

Przeznaczenie: gwarancją może być objęty kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

Dla kogo? rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego:
rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 
02

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

UWAGA! Zmienione warunki gwarancji AGRO w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19  obowiązują w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji

Okres gwarancji:
  • 51 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego,
  • 39 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego,
  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) - w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Maksymalna kwota gwarancji:
  • do kredytów obrotowych (na bieżące finansowanie) do 160 tys. EUR
  • do kredytów inwestycyjnych (5 mln PLN dla rolnika, 10 mln PLN dla przetwórcy)
                   

Gwarancja FGP

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty, gwarancję spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).
01

Warto wiedzieć

Gwarancja FGP to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielana średnim i dużym przedsiębiorcom ze wszystkich branż.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych.

Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów: nowoudzielonych lub odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Kredyt z gwarancją FGP nie może być przeznaczony na spłatę kredytu oraz objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
02

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kapitału kredytu.

Kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł.

Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

Maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł

Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco

Termin udzielenia gwarancji: do 31 grudnia 2021 r.

Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana wg stawek w wysokości:
* dla średniego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,

* dla dużego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%,

Kalkulator i kwalifikator gwarancji


Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

KALKULATOR


Kalkulator dostępny także pod adresem www.bgk.pl
 

KWALIFIKATOR GWARANCJI


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście