Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (pobierz prezentacje)

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne.
01

Parametry gwarancji

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy dla kredytu obrotowego albo okres 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 31.12.2023 r.).

Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem.

Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Stawka prowizyjna z tytułu gwarancji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 0,5%.
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,

Oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,

Obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,

Proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Gwarancje COSME

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowi podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.
01

Parametry gwarancji

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zakres gwarancji BGK - 80 proc. kapitału kredytu.

Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 1%.

Termin ważności gwarancji nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 2032 r.
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,

Dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,

Oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,

Brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,

Szeroki zakres finansowania,

Niski koszt zabezpieczenia kredytu.

Gwarancje de minimis PLD

Jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).
01

Parametry gwarancji

Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:
0,5% – dla kredytu obrotowego,
0,5% – dla kredytu inwestycyjnego.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należna do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.


Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
02

Korzyści dla przedsiebiorców:

Dostęp do finansowania dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem.

Niski koszt zabezpieczenia.

Minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  związanych z udzieleniem kredytu i gwarancji

Gwarancje FG POIR

Gwarancja FG POIR to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Korzystanie z tej gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
01

Parametry gwarancji

Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu.
Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR.
Prowizja za udzielenie gwarancji 0 zł.
Maksymalny okres gwarancji do 20 latz zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego: do 39 miesięcy.

Warunki gwarancji FG POIR obowiązujące w okresie do 31 grudnia 2023 r.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:  
1. kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,  
2. kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją, zwanych dalej kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19.

W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu.

Gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:
1. spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
2. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
3. inwestycje kapitałowe,
4. zakup instrumentów finansowych,
5. zakup wierzytelności,
6. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
7. na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych  w pkt. 4-6.


Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. W ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna, umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu (obniża koszt kredytu oraz pozwala na otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych warunków kredytowania),

Wygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku kredytującym,

Dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie całego kraju w bankach, które podpisały z BGK umowę o współpracy,

Wsparcie dla finansowania projektów inwestycyjnych, w tym o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (np. OZE, efektywność energetyczna, elektromobilność),

Korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji,

Elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu, nie wymaga zabezpieczeń materialnych,

Komplementarność – finansowanie kosztów, które nie mogą być dofinansowane w formie dotacji.
                          

Gwarancje AGRO

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.
01

Parametry gwarancji

Gwarancją może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest: rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:
* udzielania nowego kredytu,
* odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
* podwyższenia limitu kredytu.

Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kredytu

Wysokość prowizji: 0 proc. kwoty gwarancji

Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39* miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. 

Maksymalna kwota gwarancji:
* 5 mln zł (rolnik)
* 10 mln zł (przetwórca)

 
02

Korzyści dla przedsiebiorców:

Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy.

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego*:
- dotyczy tylko kredytów obrotowych niepowiązanych z inwestycją EFRROW udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2023 r.
- obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2023 r. i 5 punktów procentowych dla kredytów udzielonych po 1 lipca 2022 r. ; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
- stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm

Gwrancje BIZNESMAX PLUS

Gwarancja Biznesmax Plus jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu FENG z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu.

Gwarancja Biznesmax Plus udzielana jest w formie  pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej. Gwarancją obejmowane są kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane przez banki kredytujące, z którymi BGK zawarł umowy o współpracy.
01

Parametry gwarancji

* Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu

* Maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro

* Maksymalny okres gwarancji:
- kredyt inwestycyjny– 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna), 10 lat (pomoc de minimis)
- kredyt obrotowy – 63 miesiące

* Typ zabezpieczanego kredytu: kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny

* Kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps)  spełniający kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego kwalifikowany typ projektu (realizacja inwestycji: innowacyjnej , ekoinnowacyjnej, służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa)

* Opłata prowizyjna: brak

* Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco

* Rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis – gwarancje kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego  albo regionalna pomoc inwestycyjna – gwarancje kredytu finansujące koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, tj. do 31.12.2029 r.
02

Korzyści

Zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem – brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją.

Korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym (transfer korzyści).

Brak kosztu zabezpieczenia kredytu.

Zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez dotacje w formie dopłaty do kapitału albo odsetek.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. banku kredytującym.

Gwarancja EKOMAX

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu.
01

Parametry gwarancji

* Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu

* Maksymalna kwota gwarancji: równowartość w złotych 2,5 mln euro

* Maksymalny okres gwarancji: 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna); 10 lat (pomoc de minimis)

* Typ zabezpieczanego kredytu: kredyt inwestycyjny

* Kredytobiorca: przedsiębiorca z sektora MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółka o średniej kapitalizacji (mid-caps) spełniający kryteria podmiotu realizującego projekt z zakresu efektywności energetycznej

* Opłata prowizyjna z tytułu gwarancji: brak

* Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco

* Rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis - gwarancje kredytu inwestycyjnego finansującego cel projektu  albo regionalna pomoc inwestycyjna (RPI) - gwarancje kredytu inwestycyjnego finansującego koszty kwalifikowane projektu inwestycyjnego

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone Kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, tj. 31.12.2029 r.
02

Korzyści

Zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem – brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją.

Korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym (transfer korzyści).

Brak kosztu zabezpieczenia kredytu.

Zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez dotacje w formie dopłaty do kapitału.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. banku kredytującym.
                   

Kalkulator i kwalifikator gwarancji


Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

KALKULATOR


Kalkulator dostępny także pod adresem www.bgk.pl
 

KWALIFIKATOR GWARANCJI


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście