Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.
01

Informacja

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:
* maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
* maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,
* stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.


Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
02

Podstawowe parametry gwarancji

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych.

Maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG).

Okres gwarancji:
* 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
* 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

Gwarancje COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej.
01

Informacja

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł  w wysokości 80 % kwoty kredytu.

Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku.
02

Dlaczego warto?

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.

Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.

Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Gwarancje de minimis PLD

Jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
01

Informacja

Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu (obecnie w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 - zwiększono zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu) nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (obecnie został wydłużony do 39 miesięcy)
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) w terminie od 18 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
02

Dlaczego warto?

Dostęp do finansowania dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem.

Niski koszt zabezpieczenia.

Minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  związanych z udzieleniem kredytu i gwarancji

Gwarancje FG POIR

Gwarancja FG POIR jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
01

Informacja

Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

* Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
* Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

Uwaga: dopłata do oprocentowania za okres do 3 lat (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, wydłuża się okres obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu do 31.12.2021 roku - systemem dopłat do odsetek objęte zostają również kredyty odnawialne).
02

Parametry gwarancji

Gwarancje dla Klientów z sektora MŚP, możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych.
W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP w okresie do 31 grudnia 2020 r.:
*  istnieje możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i są uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych).

*  w ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium tj. „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.
*  w odniesieniu do kredytów udzielonych zabezpieczonych gwarancją FG POIR w ramach pomocy de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.


Brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

Okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną.
Dla kredytów obrotowych odnawialnych w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

Możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)
                          

Gwarancje CCS

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorach kreatywnych lub kultury.
01

Informacje

Gwarancja dla Klientów, który spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
* zamierzają przeznaczyć finansowanie dłużne na realizację projektu CCS, co zostało wykazane w biznesplanie uzasadniającym finansowanie dłużne oraz/lub w planie inwestycyjnym,
* prowadzą działalność wg klasyfikacji NACE (lista przedsiębiorstw kreatywnych).

Cel kredytu objętego gwarancją CCS:
* inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne,
* finansowanie kapitału obrotowego

Okres gwarancji:
* 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
* 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego
02

Parametry gwarancji

Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych.

Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro

Maksymalna kwota kredytu: 8,4 mln zł

Opłata prowizyjna na rzecz BGK – 0,25%
                         

Gwarancje AGRO

Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
01

Informacje

Docelowym kredytobiorcom może być rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego:

rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 
02

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji

Okres gwarancji:
51 miesięcy - kredyty obrotowe,
183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis) - kredyty inwestycyjne.

Maksymalna kwota gwarancji:
*  5 mln zł (rolnik)
*  10 mln zł (przetwórca)
                   

Gwarancja FGP

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty, gwarancję spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).
01

Informacje

Gwarancja FGP to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielana średnim i dużym przedsiębiorcom ze wszystkich branż.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych.

Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów: nowoudzielonych lub odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Kredyt z gwarancją FGP nie może być przeznaczony na spłatę kredytu oraz objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
02

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kapitału kredytu.

Kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł.

Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu zwiększony o 3 miesiące.

Maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł

Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco

Termin udzielenia gwarancji: od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana wg stawek w wysokości:
* dla średniego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,

* dla dużego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%,

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście