Zaloguj się

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (pobierz prezentacje)

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.
01

Parametry gwarancji

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (75 miesięcy do 30 czerwca 2022 r.)¹ albo okres 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (120 miesięcy do 30 czerwca 2022 r.).

Zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.)¹,

Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,

Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

Prowizja za udzielenie gwarancji: 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie do 30 czerwca 2022 r )¹.

¹zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
 
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,

Oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,

Obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,

Proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Gwarancje COSME

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowi podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.
01

Parametry gwarancji

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zakres gwarancji BGK - 80 proc. kapitału kredytu.

Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Prowizja za udzielenie gwarancji: 1 proc. w skali roku lub 0,7 proc. kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,

Dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,

Oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,

Brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,

Szeroki zakres finansowania,

Niski koszt zabezpieczenia kredytu.

Gwarancje de minimis PLD

Jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
01

Parametry gwarancji

Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
* 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) w terminie o 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%. 

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
02

Korzyści dla przedsiebiorców:

Dostęp do finansowania dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem.

Niski koszt zabezpieczenia.

Minimum formalności – równoległe załatwianie wszystkich formalności  związanych z udzieleniem kredytu i gwarancji

Gwarancje FG POIR

Gwarancja FG POIR jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
01

Parametry gwarancji

Wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu.
Maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR.
Prowizja za udzielenie gwarancji 0 zł.
Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.
Maksymalny okres gwarancji do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej.

Warto wiedzieć: stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych:
* do 30.06.2022 r.
5% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat.
* od 01.01.2022 – 3,33% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat (stawka może ulec zmianie w zależności od dostępnych środków).

Warunki gwarancji FG POIR obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 r.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:  
1. kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,  
2. kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją, zwanych dalej kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19.

W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu.

Gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:
1. spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
2. spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
3. inwestycje kapitałowe,
4. zakup instrumentów finansowych,
5. zakup wierzytelności,
6. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
7. na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych  w pkt. 4-6.

Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. W ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium w brzmieniu: „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna, umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu (obniża koszt kredytu oraz pozwala na otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych warunków kredytowania),

Wygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku kredytującym,

Dostępność – gwarancja dostępna jest na terenie całego kraju w bankach, które podpisały z BGK umowę o współpracy,

Wsparcie dla finansowania projektów inwestycyjnych, w tym o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (np. OZE, efektywność energetyczna, elektromobilność),

Korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji,

Elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu, nie wymaga zabezpieczeń materialnych,

Komplementarność – finansowanie kosztów, które nie mogą być dofinansowane w formie dotacji.
                          

Gwarancje CCS

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorach kreatywnych lub kultury.  Jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
01

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji:do 80 proc. kwoty kredytu.

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna.

Okres gwarancji:
27 miesięcy (kredyty obrotowe)
99 miesięcy (kredyty inwestycyjne)

Maksymalna kwota kredytu: 8,4 mln zł.

Maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln euro (równowartość w złotych).
02

Korzyści dla przedsiębiorców:

Dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

Bezpłatne zabezpieczenie kredytu.

Wysoka kwota kredytu.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane są w banku kredytującym.

Gwarancja umożliwia zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania.

Dostępność dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.
                         

Gwarancje AGRO

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.
01

Parametry gwarancji

Gwarancją może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest: rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:
* udzielania nowego kredytu,
* odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
* podwyższenia limitu kredytu.

Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kredytu

Wysokość prowizji: 0 proc. kwoty gwarancji

Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39* miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Maksymalna kwota gwarancji:
* 5 mln zł (rolnik)
* 10 mln zł (przetwórca)

 
02

Korzyści dla przedsiebiorców:

Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy.

Dopłata BGK do oprocentowania przez okres 12 miesięcy w wysokości do 2% do kredytu obrotowego, niepowiązanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, na bieżące finansowanie (dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 30 czerwca 2022 r.).
                   

Gwarancja FGP

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty, gwarancję spłaty kredytu dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).
01

Warto wiedzieć

Gwarancja FGP to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielana średnim i dużym przedsiębiorcom ze wszystkich branż.

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie gwarancji z FGP będzie uzależniona od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu lub od uzasadnionego oświadczenia przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych.

Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów: nowoudzielonych lub odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych, w tym dla których umowy kredytu zostały zawarte nie wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Kredyt z gwarancją FGP nie może być przeznaczony na spłatę kredytu oraz objęty inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.
02

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kapitału kredytu.

Kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł.

Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłużej niż na okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

Maksymalna kwota kredytu: 250 mln zł

Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco

Termin udzielenia gwarancji: do 30 czerwca 2022 r.

Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana wg stawek w wysokości:
* dla średniego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,25 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,

* dla dużego przedsiębiorcy:
   na okres kredytu do 1 roku – 0,50 %,
   na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%,

Kalkulator i kwalifikator gwarancji


Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

KALKULATOR


Kalkulator dostępny także pod adresem www.bgk.pl
 

KWALIFIKATOR GWARANCJI


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście