Zaloguj się

Zasady funkcjonowania SKO pod patronatem Banku

Cele SKO


Podstawowym celem SKO działającej pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspierania aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Działania SKO zmierzają ponadto do promocji i rozwijania wśród dzieci i młodzieży, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane. SKO ma za zadanie popularyzacja wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz przyzwyczajania do korzystania z usług bankowych, jako swoich potencjalnych przyszłych klientów.
 

Organizacja działalności SKO


1. Działalność SKO jest kierowana przez opiekuna SKO, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole, zwany dalej opiekunem SKO.

Przed objęciem funkcji opiekuna SKO, nauczyciel powinien być przeszkolony i nadzorowany przez upoważnionego pracownika Banku.

2. Po przeszkoleniu Bank podpisuje ze Szkołą umowę patronacką i umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla Szkolnej Kasy Oszczędności, jeżeli takowa nie była wcześniej podpisana.

3. Do pomocy w kierowaniu działalnością SKO opiekun SKO może powołać zespół uczniów spośród skarbników klasowych, od klasy V szkoły podstawowej wzwyż. W klasach I-IV funkcję skarbnika klasowego winien pełnić opiekun klasy-wychowawca.

4. Do zadań opiekuna SKO należą:
 
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie systematycznego oszczędzania,
 • przyjmowanie wpłat oszczędnościowych od wychowawców klas I-IV, z pozostałych klas od uczniów-skarbników klasowych i potwierdzanie tych wpłat w książeczkach SKO,
 • dokonywanie Wypłat oszczędnościowych uczniom Wypłaty dla uczniów klas I-IV dokonywane sa. do rąk uczniów za zgodą ich opiekunów wyrażoną na piśmie.
 • administrowanie wkładami zgromadzonymi na rachunku oszczędnościowym dla SKO,
 • prowadzenie rachunkowości SKO,
 • przechowywanie w sposób zabezpieczony gotówki niezbędnej do dokonywania bieżących wypłat oraz odprowadzanie pozostałych środków na bankowy rachunek oszczędnościowy dla SKO,
 • uzgadnianie z wychowawcami, skarbnikami klasowymi miejsca, dnia i godzin przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat z książeczek SKO.
 • prowadzenie księgi kasowej SKO,
 • kontrolowanie zapisów na książeczkach SKO uczniów oraz zapisów na ich indywidualnych kartach ewidencji wpłat i wypłat na rachunki oszczędnościowe

5. Do zadań skarbników klasowych należy.
 
 • przyjmowanie wpłat od członków SKO wraz ze szkolnymi książeczkami oszczędnościowymi,
 • ewidencjonowanie przyjętych wpłat na zestawieniu wpłat oraz w książeczkach SKO,
 • przekazywanie opiekunowi SKO zebranych wkładów oszczędnościowych wraz ze szkolnymi książeczkami oszczędnościowymi i zestawieniem wpłat,
 • dokonywanie zwrotu książeczek SKO ich posiadaczom z wpisem wniesionej wpłaty potwierdzonej podpisem opiekuna SKO.