Zaloguj się

Kredyt na innowacje technologiczne!

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo i starasz się podnieść jego innowacyjność
i konkurencyjność - to idealne rozwiązanie dla Ciebie!
Kredyt technologiczny udzielany jest w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorcom, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”
na mocy umowy o współpracy podpisanej między Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia produkcji tych produktów,  procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych produktów oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Część zadłużenia może zostać spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej. Kwota dotacji przyznana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Jest ona wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych.

Dokumentacja konkursowa dotycząca ubiegania się o premię technologiczną , w tym w szczególności regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, zamieszczane będą przy każdym ogłoszeniu konkursu przez BGK, na stronie internetowej BGK oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:
 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie prowadzi działalności wykluczonej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej;
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

Kredytem technologicznym mogą być sfinansowane następujące inwestycje:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
przy czym łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawą lub najmem gruntów, budynków i budowli nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.
 
Dlaczego warto?

własna technologia

ułatwienie wdrożenia własnej technologii

rozwój

wsparcie zakupu nowej technologii
i jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie nowych towarów lub usług

premia
technologiczna

możliwość uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 6 mln złotych

konkurencyjność

wzrost innowacyjności oraz pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • po przyznaniu dotacji w formie premii technologicznej część zadłużenia zostanie spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dotacji jest wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych oraz regionalną intensywność pomocy
 • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego
 • długi okres kredytowanie - maksymalnie 10 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek 
 • wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w inwestycji technologicznej finansowanej Kredytem technologicznym wynosi 20% wartości inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że jeśli jedna inwestycja technologiczna będzie finansowana dwoma kredytami (Kredytem technologicznym oraz inwestycyjnym, który pokryje wydatki niekwalifikowane), wówczas łączny wkład własny wynosi 10% wartości inwestycji technologicznej
 • pozytywny wpływ inwestycji na rozwój regionu, w którym ona powstanie

Jak otrzymać Kredyt Technologiczny?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.

SCHEMAT ubiegania się o kredyt technologiczny - POBIERZ PLIK
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście