Zaloguj się

Kredyt na innowacje technologiczne!

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo i starasz się podnieść jego innowacyjność
i konkurencyjność - to idealne rozwiązanie dla Ciebie!
Kredyt technologiczny udzielany jest w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorcom, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”
na mocy umowy o współpracy podpisanej między Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Część zadłużenia może zostać spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej. Kwota dotacji przyznana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Jest ona wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych.

Dokumentacja konkursowa dotycząca ubiegania się o premię technologiczną , w tym w szczególności regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, zamieszczane będą przy każdym ogłoszeniu konkursu przez BGK, na stronie internetowej BGK oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:
 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie prowadzi działalności wykluczonej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej;
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

Kredytem technologicznym mogą być sfinansowane następujące inwestycje:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
przy czym łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawą lub najmem gruntów, budynków i budowli nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.
 
Dlaczego warto?

własna technologia

ułatwienie wdrożenia własnej technologii

rozwój

wsparcie zakupu nowej technologii
i jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie nowych towarów lub usług

premia
technologiczna

możliwość uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 6 mln złotych

konkurencyjność

wzrost innowacyjności oraz pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • po przyznaniu dotacji w formie premii technologicznej część zadłużenia zostanie spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dotacji jest wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych oraz regionalną intensywność pomocy
 • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego i nie może przekraczać 75% wartości wydatków kwalifikowanych wynikających z wniosku o dofinansowanie
 • długi okres kredytowanie - maksymalnie 10 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek 
 • udział własny przedsiębiorcy w inwestycji technologicznej finansowanej kredytem wynosi 25 % wartości inwestycji
 • pozytywny wpływ inwestycji na rozwój regionu, w którym ona powstanie

Jak otrzymać Kredyt Technologiczny?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Zapraszamy do naszych placówek.

SCHEMAT ubiegania się o kredyt technologiczny - POBIERZ PLIK
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście