Zaloguj się

Złóż wniosek o świadczenie 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowy program rządowy, w którym możesz dostać
w sumie do 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Od 1 stycznia 2022 r. dostępne jest nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości:
 • 500 zł przez 24 miesiące albo
 • ​​​​​1000 zł przez 12 miesięcy.
Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem:

Kto otrzyma świadczenie?


Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:
 • jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, 
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Co ważne, stan cywilny rodzica nie wpływa na prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zatem świadczenie to otrzymają zarówno osoby w związkach małżeńskich, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — rodzinny kapitał opiekuńczy na dane dziecko będzie przysługiwał temu z  rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

Istotne jest również, że na prawo do kapitału, który przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, nie ma wpływu wiek pierwszego (najstarszego) dziecka w rodzinie - świadczenie przysługuje także wtedy, gdy pierwsze dziecko jest pełnoletnie.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzymasz rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do:
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 
 

Wniosek możesz złożyć:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc. 

Jaka jest wysokość świadczenia?


Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o kapitał:
 • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
 • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.
Jeśli Twoje dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Zasada ta dotyczy także Ciebie jeśli przed 1 stycznia 2022 r. przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.
 


Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jak złożyć wniosek?

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.
 
Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.


Zobacz, jak złożyć wniosek w kilku prostych krokach:

    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.

KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" i kliknij "Dalej".


KROK 5
W kolejnym kroku zapoznaj się z informacjami dotyczącymi składania wniosku oraz przygotuj odpowiednie dane i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.
KROK 6
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie i następnie wyślij WNIOSEK. 


KROK 7
Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty pdf, tj. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek. Dokumenty można zapisać na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować. UWAGA! W związku z koniecznością usuwania danych wprowadzonych we wniosku z systemów bankowych jest to ostatnie miejsce, kiedy możesz zachować wypełniony formularz. W momencie zamknięte okna, dokument nie będzie już dostępny. 

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail (wskazany we wniosku) zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). Może to potrwać od kilku godzin do kliku dni (w wyjątkowych przypadkach). UPP/UPO jest potwierdzeniem skutecznego złożenia prze Ciebie wniosku o świadczenie wychowawcze.
 

Dalsza obsługa wniosku prowadzona jest przez ZUS.


Po złożeniu wniosek będzie rozpatrywany i prowadzony przez ZUS. Zgłoś się do niego, jeśli:
 • chcesz się dowiedzieć, czy wniosek został już rozpatrzony,
 • zmieniła się Twoja stacja rodzinna i może to mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego,
 • chcesz zmienić sposób wypłaty świadczeń, np. numer konta. 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?


Postępowanie w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego prowadzone jest w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS ustala w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami i w takim też terminie ZUS rozpocznie wypłacanie świadczenia.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście