Zaloguj się

Pomagamy mikro stać się makro

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić
firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności.
Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego i pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Bank wraz ze Spółką BPS Faktor udostępnia narzędzie zarządzania płynnością Firmy, jakim jest Faktoring.

W chwili wykupu wierzytelności handlowych, odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

W zależności od formy rozliczeń rozróżniamy następujące formy faktoringu:Faktoring klasyczny działalność finansowa polegająca na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (zbywcy) należnych mu od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, połączona z ich wykupem oraz świadczeniu na jego rzecz dodatkowych usług, m.in.: administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, monitorowanie i dochodzenie wierzytelności, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.
  • Faktoring klasyczny z regresem (bez przejęcia ryzyka lub inaczej niepełny) jest najbardziej dostępnym produktem dla tych podmiotów gospodarczych, których sprzedaż rozkłada się na kilku lub najlepiej więcej odbiorców z zadowalającą historią współpracy z nimi. Łączy on w sobie usługę finansowanie wraz z usługami zarządzania i administrowania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia. Decyzje o przyznaniu limitów dla odbiorców i wnioskodawcy (Faktoranta) podejmowane są bezpośrednio przez Faktora w oparciu o portfelowe rozproszenie należności będące jednocześnie istotnym elementem zabezpieczenia całej transakcji. Ustalany jest tzw. „limit koncentracji”, który określa maksymalny procentowy udział wierzytelności od jednego odbiorcy w ogólnym portfelu wierzytelności skupionych od klienta (faktoranta).
  • Faktoring klasyczny bez regresu (z przejęciem ryzyka lub inaczej pełny) pozwala na przejęcie ryzyka braku zapłaty wierzytelności wynikającego z niewypłacalności odbiorcy lub opóźnienia w zapłacie wierzytelności poprzez ubezpieczenie należności, co pozwala firmie zminimalizować ryzyko handlowe. Produkt ten jak i faktoring klasyczny z regresem działa na zasadach tzw. faktoringu jawnego, w którym odbiorcy są informowani o fakcie podpisania umowy faktoringowej (cesja wierzytelności) oraz występują usługi finansowania, zarządzania wierzytelnościami, sprawnego administrowania, monitorowania, dyscyplinowania odbiorców i ubezpieczenia obrotu


Faktoring odwrotny działalność finansowa polegająca na wykupie w imieniu faktoranta (dłużnika) zobowiązań wynikających z niewymagalnych wierzytelności jego dostawców z tytułu dostaw towarów i usług.

Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:

  • finansowanie - wypłata finansowania z tytułu nabytych faktur, element istotny dla podmiotów dążących do skrócenia cykli rotacji należności,
  • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową dłużników, rozliczanie nabytych wierzytelności (raportowanie do klienta o stanie wierzytelności przy wykorzystaniu platformy internetowej),
  • monitorowanie – reagowanie w przypadku występujących opóźnień spłat - monity, wezwania do zapłaty (dyscyplinowanie dłużników),
  • dochodzenie należności na drodze sądowej w faktoringu z regresem,
  • przeniesienie ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie na Faktora w faktoringu bez regresu, co zwalnia klienta z konieczności monitoringu sytuacji finansowej dłużnika.

Korzyści z faktoringu:

dodatkowe finansowanie obrotowe bez angażowania majątku na zabezpieczenie

zwiększenie wiarygodności przez terminowe regulowanie zobowiązań

poprawa struktury bilansu - zamiana należności na gotówkę, zmniejszenie zobowiązań

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej - możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom i późniejszej zapłaty za zobowiązania

elastyczne finansowanie - dopasowane do wzrostu obrotów

większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez ubezpieczenie obrotu i weryfikację wiarygodności kontrahentów

dyscyplinowanie odbiorców poprzez monitoring spłat i reagowanie na opóźnienia

likwidacja zatorów płatniczych zmniejszających ryzyko działalności

Jesteś zainteresowany
usługą faktoringu?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku.
Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków
i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście