Zaloguj się

Dobrze ułożony biznes.
Pomagamy mikro stać się makro.

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić
firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności.
Faktoring jest sposobem na zapewnienie przesiębiorstwu bieżącego finansowania. Najczęściej stanowi uzupełnienie dla kredytu bankowego.

Bank wraz ze Spółką BPS Faktor udostępnia narzędzie zarządzania płynnością Firmy, jakim jest Faktoring,

który jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich Kontrahentów. Polega na nabywaniu przez firmę faktoringową (Faktora), na podstawie cesji, niewymagalnych wierzytelności handlowych Klienta przysługujących mu od odbiorców. Usłudze tej może towarzyszyć przejęcie przez Faktora ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienie w zapłacie należności.  W ramach usługi faktoringu przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe dotychczas „zamrożone” w niezapłaconych fakturach, które wystawił swoim odbiorcom.

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem, gdy:

 
 • firmie zależy na szybkim dostępie do środków finansowych za sprzedane w terminie towary lub świadczone usługi (przyspieszenie spływu należności) i poprawie płynności finansowej,
 • firma prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, stosując terminy płatności faktur nawet do 180 dni,
 • firma posiada stałych odbiorców towarów lub usług i wysoki poziom należności,
 • firma boryka się z trudnościami w ściąganiu należności, dążąc do poprawy terminowości regulowania należności przez swych Kontrahentów,
 • firma chce zdyscyplinować Kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności,
 • firma nie posiada wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy
 • firma jest w fazie wzrostu, a szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
 • firma ma możliwość uzyskania rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.
 

W standardowej transakcji faktoringowej udział biorą trzy strony:

 • Klient (Faktorant) – przedsiębiorca podpisujący umowę z firmą faktoringową, zbywca wierzytelności, dostawca towarów i usług
 • Odbiorca (Kontrahent) – podmiot zobowiązany do dokonania płatności dla firmy faktoringowej, odbiorca towarów i usług
 • Faktor – firma faktoringowa (bank, spółka) podpisująca umowę z Klientem, kupująca wierzytelności i zobowiązująca się do świadczenia na rzecz zbywcy tych wierzytelności określonych usług.

Schemat transakcji faktoringowej:

1. Sprzedaż towarów i usług – faktury od odbiorców
2. Podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności na Faktora
3. Przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora, wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru/usługi
4. Finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności (faktur)
5. Spłata wierzytelności przez odbiorców
6. Rozliczenie wierzytelności z Klientem
7. Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.

Zabezpieczenie transakcji faktoringowej


Główne zabezpieczenie stanowi globalna cesja wierzytelności od zgłoszonych do faktoringu Kontrahentów. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego przez Faktora finansowania powinien być dobrze rozproszony portfel wierzytelności.
Na Faktora powinny być scedowane wszystkie należności wobec danego odbiorcy zgłoszonego do faktoringu. Warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia transakcji faktoringowej jest brak ograniczeń w przenoszeniu wierzytelności. Poza cesją, zabezpieczeniami transakcji faktoringowej najczęściej są: weksel własny „in blanco”, pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego Klienta oraz ubezpieczenie wierzytelności w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (w faktoringu bez regresu lub inaczej pełnym).

 

W zależności od formy rozliczeń rozróżniamy następujące formy faktoringu:Faktoring klasyczny działalność finansowa polegająca na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności faktoranta (zbywcy) należnych mu od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, połączona z ich wykupem oraz świadczeniu na jego rzecz dodatkowych usług, m.in.: administrowanie i dokonywanie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, monitorowanie i dochodzenie wierzytelności, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.
 • Faktoring klasyczny z regresem (bez przejęcia ryzyka lub inaczej niepełny) jest najbardziej dostępnym produktem dla tych podmiotów gospodarczych, których sprzedaż rozkłada się na kilku lub najlepiej więcej odbiorców z zadowalającą historią współpracy z nimi. Łączy on w sobie usługę finansowanie wraz z usługami zarządzania i administrowania wierzytelnościami oraz w razie potrzeby również ich dochodzenia. Decyzje o przyznaniu limitów dla odbiorców i wnioskodawcy (Faktoranta) podejmowane są bezpośrednio przez Faktora w oparciu o portfelowe rozproszenie należności będące jednocześnie istotnym elementem zabezpieczenia całej transakcji. Ustalany jest tzw. „limit koncentracji”, który określa maksymalny procentowy udział wierzytelności od jednego odbiorcy w ogólnym portfelu wierzytelności skupionych od klienta (faktoranta).
 • Faktoring klasyczny bez regresu (z przejęciem ryzyka lub inaczej pełny) pozwala na przejęcie ryzyka braku zapłaty wierzytelności wynikającego z niewypłacalności odbiorcy lub opóźnienia w zapłacie wierzytelności poprzez ubezpieczenie należności, co pozwala firmie zminimalizować ryzyko handlowe. Produkt ten jak i faktoring klasyczny z regresem działa na zasadach tzw. faktoringu jawnego, w którym odbiorcy są informowani o fakcie podpisania umowy faktoringowej (cesja wierzytelności) oraz występują usługi finansowania, zarządzania wierzytelnościami, sprawnego administrowania, monitorowania, dyscyplinowania odbiorców i ubezpieczenia obrotu


Faktoring odwrotny działalność finansowa polegająca na wykupie w imieniu faktoranta (dłużnika) zobowiązań wynikających z niewymagalnych wierzytelności jego dostawców z tytułu dostaw towarów i usług.

Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:

 • finansowanie - wypłata finansowania z tytułu nabytych faktur, element istotny dla podmiotów dążących do skrócenia cykli rotacji należności,
 • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgową dłużników, rozliczanie nabytych wierzytelności (raportowanie do klienta o stanie wierzytelności przy wykorzystaniu platformy internetowej),
 • monitorowanie – reagowanie w przypadku występujących opóźnień spłat - monity, wezwania do zapłaty (dyscyplinowanie dłużników),
 • dochodzenie należności na drodze sądowej w faktoringu z regresem,
 • przeniesienie ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie na Faktora w faktoringu bez regresu, co zwalnia klienta z konieczności monitoringu sytuacji finansowej dłużnika.

Korzyści z faktoringu:

dodatkowe finansowanie obrotowe bez angażowania majątku na zabezpieczenie

zwiększenie wiarygodności przez terminowe regulowanie zobowiązań

poprawa struktury bilansu - zamiana należności na gotówkę, zmniejszenie zobowiązań

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej - możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom i późniejszej zapłaty za zobowiązania

elastyczne finansowanie - dopasowane do wzrostu obrotów

większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez ubezpieczenie obrotu i weryfikację wiarygodności kontrahentów

dyscyplinowanie odbiorców poprzez monitoring spłat i reagowanie na opóźnienia

likwidacja zatorów płatniczych zmniejszających ryzyko działalności

Jesteś zainteresowany
usługą faktoringu?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku.
Otrzymasz tam szczegółowe informacje na temat warunków
i potrzebnych dokumentów oraz fachową pomoc.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście