Zaloguj się

Program "Dobry Start 300+"

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Bank umożliwia klientom złożenie wniosku w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" można składać online już od 1 lipca do 30 listopada przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną ZŁÓŻ WNIOSEK

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Więcej informacji na: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
Ważne! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Dla kogo wsparcie?

 • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
 • Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ważne terminy

 

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” należy składać co roku w terminie od 01.07 do 30.11. br.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać przez:
 
W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.
 • Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymasz świadczenie do końca września bieżącego roku. Dla wniosków złożonych później, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia dobry start.

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków o świadczenie "Dobry start" w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

 
Pamiętaj:
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry Start na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
 

Zobacz, jak złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start" w kilku prostych krokach:

    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.
Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.
KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Dobry start - 300+"KROK 5
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany. 
Pamiętaj: do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach:
 • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


KROK 6
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróć uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: [email protected]
Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu [email protected]
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu [email protected] i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu [email protected] i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.

Warto wiedzieć:

 • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego [email protected], za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie. 

Bezpieczeństwo


Wniosek o świadczenie "Dobry start" dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet. Bank nie wysyła ani nie publikuje żadnych aktywnych odnośników (linków) do wniosku. W szczególności, Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do eBankNetu i podanie jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itd. drogą e-mailową lub SMS-ową.

Wniosek w programie „Dobry Start” dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do systemie bankowości elektronicznej.

 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie „Dobry Start”.
 • Pamiętaj, bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Pytania i odpowiedzi
 

Czy Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia złożenie wniosku o świadczenie "Dobry start"?
Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do bankowości elektronicznej eBankNet.
 
Czy muszę być klientem Banku, aby złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem tego Banku?
Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości elektronicznej eBankNet.
 
Jak złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem Banku?
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie dobry start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły do której w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 
Czy wnioski o świadczenie dobry start można składać przez cały rok szkolny?
Nie. Wnioski o świadczenie dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2021 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br.

Pamiętaj!  wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.
 

Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego. Świadczenie dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.
 

Mam problem ze złożeniem wniosku. Nie mogę znaleźć wniosku?
W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Centralą Banku pod numerem (18) 3379 150, (18) 3379 160 lub z placówkami Banku, których list wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl  
 
Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.
 
Jakie konto podać we wniosku o świadczenie dobry start do wypłaty świadczeń?
Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eBankNet, możesz wskazać konto w Banku lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.
 
Czy mogę podać we wniosku o świadczenie dobry start konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku o świadczenie dobry start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu „Dobry Start”, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
 
Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie dobry start przez bankowość elektroniczną będzie można go modyfikować?
Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.
 
Kto składa wniosek o świadczenie dobry start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic, gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 
Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?
Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: [email protected]

Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu "Dobry Start"? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie dobry start za pomocą serwisu bankowości elektronicznej. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu [email protected], za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

Czy do przyznania świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu „Dobry Start”. Bank nie przekazuje w ramach wniosku dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu "Dobry Start" moje dane?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu "Dobry Start".

Czy świadczenie w ramach programu "Dobry Start" może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?
Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.
 
Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości elektronicznej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w systemie bankowości elektronicznej po wypełnieniu wniosku dobry start i jest dostępne w zakładce "Moje wnioski". Potwierdza ono, że użytkownik złożył wniosek o świadczenie dobry start w bankowości internetowej, natomiast Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) oznacza, że wniosek ten dotarł do właściwego organu prowadzącego w gminie .
 
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku o świadczenie dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie [email protected]
 
Jak zgłosić reklamację?
Reklamacje dotyczące Wniosku "Dobry start", w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w bankowości elektronicznej oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami:  Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście