Zaloguj się

Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej

 
 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Bank:
  •  w formie pisemnej – osobiście albo pocztą tradycyjną kierując pismo na adres: Bank Spółdzielczy w Limanowe, Rynek 7, 34-600 Limanowa,
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty w placówce Banku,
  • w formie elektronicznej – na adres: [email protected]
 2. Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Klient może składać reklamacje podane są na stronie www.bs.limanowa.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP), aktualne dane adresowe, oraz – w miarę możliwości – numer rachunku bankowego Klienta lub karty płatniczej Klienta, której dotyczy reklamacja, a także treść zastrzeżenia dotyczącego produktów lub usług świadczonych przez Bank.
 4. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów,  jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni. Do zachowania przez Bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Klienta.
 7. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku Klient ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 8. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Klienta:
  • w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823);
  • za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.
 9. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.
 10. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
 11. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji mogą zawierać postanowienia umów lub regulaminów właściwych dla poszczególnych produktów lub usług świadczonych przez Bank dla Klienta.
 13. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.