Zaloguj się

Kredyty

Ubezpieczenie z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej
to gwarancja wyboru najlepszej opcji

W Banku Spółdzielczym w Limanowej mogą Państwo skorzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń dla Klientów instytucjonalnych.
Decydując się na ubezpieczenie z nami, macie Państwo pewność wyboru najlepszej oferty.
Każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473).

Ubezpieczeniu podlegają budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,

za które uważa się obiekt budowlany: o powierzchni powyżej 20 m2 trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane, posiadający fundamenty i dach. Obowiązek ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem

Zakres ubezpieczenia rolniczego może obejmować:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Zyski z konta standardKonto
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Budynki są ubezpieczone od szkód materialnych powstałych wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych czyli: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania terenów, gradu, spływu wód po zboczach, obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia, zapadnięcia się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego. Ubezpieczenie powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego (zakupu gospodarstwa, odziedziczenia czy przyjęcia jako darowizny).

Polisa OC zapewnia rolnikom odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:
w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Posiadamy doskonałe warunki ubezpieczeń:

obowiązkowe ubezpieczenie upraw objęte jest dopłatą z budżetu Państwa

konkurencyjne ceny na wszystkie formy ubezpieczeń

proste procedury przy zawieraniu ubezpieczenia

gwarancja szybkiej i sprawnej likwidacji szkód

Każdy z naszych klientów otrzymuje indywidualnie przygotowaną ofertę.

Wybieramy opcje najlepsze spośród propozycji naszych partnerów, kalkulując stawkę ubezpieczenia dla Twojej konkretnej sytuacji.

Zapytaj o szczegóły oferty w placówce Banku
lub dzwoniąc pod numer: 18 337 91 44

Nasi Partnerzy


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście