Zaloguj się

Nasze tradycje sięgają XIX wieku

Zapraszamy Cię do podróży w czasie po naszym kalendarium.

1877

1877

Według ustaleń Komisji Historycznej Banku Gospodarki Żywnościowej data powstania Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej.

W tym roku rozpoczęto prace organizacyjne oraz starania o rejestrację Towarzystwa.

1878

1878

Rozpoczęcie działalności Towarzystwa Zaliczkowego w oparciu o rejestrację sądową.

Pierwsze posiedzenie członków założycieli (15 kwietnia 1878). 1 lipca 1878 – data zapisana przez Antoniego Józefa Marsa jako rozpoczęcie pełnej działalności Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej.

1881

1881

Powstanie Towarzystwa Ochrony Własności Ziemskiej.

1883

1883

Utworzenie w Limanowej funduszu zapomogi dla pogorzałych, a nieubezpieczonych od ognia.

1897

1897

Rozwiązanie Towarzystwa Ochrony Własności Ziemskiej.

Jego działalność przejmuje Towarzystwo Zaliczkowe, które zmienia swoją nazwę na Towarzystwa Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej.

1898

1898

W Dobrej powstała Kasa Stefczyka.

Potem podobne spółdzielnie kredytowe powołane zostały do życia w wielu wsiach powiatu limanowskiego.

1904

1904

Rozpoczęto starania o zakup parceli pod budowę siedziby Towarzystwa Zaliczkowego w Limanowej – pałacyku „Pod Pszczółką”.

Jego budowę rozpoczęto najprawdopodobniej po roku 1907.

1914

1914

17 lutego do Limanowej przybył Franciszek Stefczyk, który w budynku Starostwa Powiatowego wygłosił odczyt o działalności Kas Raiffeisena.

 W spotkaniu uczestniczyło 60 delegatów z terenu Powiatu Limanowskiego

1918

1918

Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej kontynuowało swą działalność w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniając się do odbudowy gospodarczej odrodzonego państwa polskiego.

1920

1920

Ustawa o spółdzielczości - ujednolicenie podstaw prawnych działalności ruchu spółdzielczego w wolnej Polsce (w tym także spółdzielni kredytowych, które sprostać musiały w tym okresie trudnościom wynikającym z hiperinflacji).

Spółdzielczość bankowa staje się w tym czasie ważnym ogniwem bankowości niezależnym od kapitału zagranicznego.

 

1928

1928

Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej, zgodnie z tradycją bankowości spółdzielczej, wspierało rozmaite dziedziny życia społecznego.

W tym roku dofinansowano  działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Powszechnej, a także Ochotnicza Straż Pożarną, organizację kursów dokształcających i prace wykończeniowe w limanowskim kościele.

1933

1933

Kryzys gospodarczy w rolnictwie znalazł swój wyraz w zwiększaniu się ilości pożyczek zamrożonych oraz w spadku kapitału udziałowego Towarzystwa Zaliczkowego, które mimo trudności wywiązywało się ze swych zobowiązań wobec Banku Polskiego i Państwowego Bank

1938

1938

W tym roku limanowskie Towarzystwo Zaliczkowe skupiało 979 członków, spośród których kredyty pobierało 789 osób, a wysokość udzielonych kredytów wynosiła 286 063 zł.

1938

1938

29 października 1939 roku odbyło się posiedzenie Dyrekcji i Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego, na którym zapoznano się z zarządzeniem powołującym Okręgowa Kasę Spółdzielczą utworzoną z: Towarzystwa Zaliczkowego, Kasy Komunalnej oraz wszystkich Kas

1939

1939

W wyniku działań wojennych powiat limanowski znalazł się na terenie Generalnej Guberni i zaczęło obowiązywać prawodawstwo niemieckie właściwe dla tego terenu okupowanego.

Wojna miała wpływ na sytuację spółdzielczości bankowej; Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej miało dwumiesięczną przerwę w swej działalności. 

1940

1940

W lecie tego roku, na skutek interwencji Związku Spółdzielni Rolniczych Zarobkowych i Gospodarczych w Krakowie, limanowskie Towarzystwo Zaliczkowe odzyskało samodzielność.

1941

1941

W dniu 29 listopada na polecenie władz okupacyjnych odbyło się zebranie prowadzone przez ks. Kazimierza Łazarskiego, podczas którego zadecydowano o połączeniu Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej z Kasą Stefczyka, przy czym spółdzielnią

1942

1942

Dopiero 10 czerwca 1942 roku nastąpiła sądowa rejestracja połączonych instytucji kredytowych, które utworzyły Bank Spółdzielczy.

Zrzeszał 1552 on członków, a suma wkładów wynosiła 86 120 złotych.

1943

1943

Podczas okupacji Bank Spółdzielczy mieścili przy limanowskim rynku pod numerem 16.

Spółdzielnia była zmuszona opuścić swą pierwotną siedzibę - pałacyk „Pod Pszczółką”, który zajęty został przez okupanta. Mieścił się tam posterunek policji oraz areszt. W tym czasie wielu pracowników i działaczy spółdzielczych było zaangażowanych w działalność konspiracyjną.

1945

1945

Po zakończeniu II wojny światowej Bank Spółdzielczy wznowił pracę na dotychczasowych zasadach, dając swym klientom poczucie kontynuacji działalności dobrze znanej z lat międzywojennych.

Stan ten nie trwał jednak długo.

1949

1949

3 lipca na podstawie uchwały Walnego Zebrania nastąpiło przyłączenie do Banku Spółdzielczego Kas Stefczyka z Łososiny Górnej i Męciny.

1950

1950

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Skarbu Bank Spółdzielczy w Limanowej przekształcony został w Gminną Kasę Spółdzielcza z odpowiedzialnością i udziałami.

Zasięg działania nowej instytucji kredytowej ograniczał się do terenu miasta i gminy Limanowa. Zmiana ta nie wynikała z woli spółdzielców, lecz została wymuszona odgórnie. Stan taki trwał do roku 1956.

 

1956

1956

Na mocy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia wprowadzono nowy statut rozszerzający uprawnienie organów samorządowych i zwiększający wpływ członków na działalność kas spółdzielczych.

W miejsce nazwy Gminna Kasa Spółdzielcza wprowadzono nazwę Kasa Spółdzielcza. Powstał też Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.

1961

1961

W kwietniu, korzystając z możliwości jakie dawała nowa ustawa o spółdzielniach, Kasa Spółdzielcza w Limanowej powróciła do swej dawnej nazwy - Bank Spółdzielczy w Limanowej.

1961

1961

Trudne warunki lokalowe Banku Spółdzielczego sprawiły, że starano się o odzyskanie budynku Towarzystwa Zaliczkowego.

Zajmowała go wówczas Komenda Milicji Obywatelskiej, dla której planowano budowę nowej siedziby.

1962

1962

Na początku lat sześćdziesiątych XX w. wiele uwagi poświęcano wysokości wkładów oszczędnościowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym.

Powołano Komitet Przyspółdzielnianego Upowszechniania Oszczędności. Zakładano, że do końca 1962 roku na 650 książeczkach oszczędnościowych członkowie Banku zgromadzą 2,6 mln zł. W roku następnym utworzono Komitet Upowszechniania Oszczędności.

1964

1964

Bank Spółdzielczy w Limanowej skupiał 3 362 członków.

Udziały wynosiły 476 690 zł, a fundusz zasobowy 1 097 399 zł. W ciągu roku udzielono pożyczek na kwotę 6 244 660. Skorzystało z nich 1 221 gospodarstw rolnych.

1973

1973

Poszerzono teren działania banku o wsie: Nowe Rybie, Stare Rybie, Rupniów i Kisielówka.

Utworzono oddział Banku w Łososinie Górnej.  Zmiany te wynikały z nowego podziału administracyjnego i z zasady, że każdej gminie powinna być jednostka Banku Spółdzielczego.

1975

1975

Kontynuowano starania o odzyskanie dawnej siedziby Towarzystwa Zaliczkowego – pałacyku” Pod Pszczółką” nadal nie przynosiły rezultatu.

Sytuacje lokalową poprawiło przejęcie pomieszczeń po likwidowanym Banku Rolnym w Kamienicy sąsiadującej z siedzibą Banku Spółdzielczego.

1975

1975

Bank Spółdzielczy w Limanowej wspierał działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowego Komitetu Pomocy Społecznej i Ludowych Zespołów Sportowych.

Miał także swój udział w  organizacji dziecińca w Siekierczynie i budowie Szkoły Podstawowej w Młyńczyskach.

1975

1975

W roku 1975 przeprowadzono kolejną reformę bankową.

Bank Spółdzielczy w Limanowej przejął agendy kredytowe likwidowanego Banku Rolnego. Powołany został Bank Gospodarki Żywnościowej będący centralą rewizyjną, finansową i organizacyjną Banków Spółdzielczych.  Zmiany te przyczyniły się do wzrostu znaczenia Banku Spółdzielczego, ale ograniczyły w znacznym stopniu jego samorządność

1976

1976

W związku z likwidacją gminy Łososina Górna i włączeniem tego terenu do Gminy i Miasta Limanowa, uległ likwidacji Oddział Banku Spółdzielczego w Łososinie Górnej.

W działalności Banku dały się także odczuć skutki kryzysu w rolnictwie.

 

1977

1977

Obchodzono uroczyście stulecie Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Z tej okazji przygotowano medal pamiątkowy i okolicznościowy proporczyk, a Wojewódzka Rada Narodowa w Nowym Sączu nadała Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego. Odznaczenia otrzymało także wielu pracowników i działaczy.

 

1982

1982

Przy utrzymaniu dotychczasowej struktury wprowadzono nowe regulacje prawne dotyczące Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej (Prawo Bankowe, Prawo Spółdzielcze).

Zapewniały one Bankowi autonomię, ale wprowadzały ograniczenia dotyczące stóp procentowych i taryfikatora płac.
 

1988

1988

Rozpoczęta została budowa nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Projekt budynku powstał w  Spółdzielni Projektowej "Przyszłość" w Nowym Sączu.

1990

1990

Początek lat dziewięćdziesiątych był czasem istotnych przemian związanych z transformacją polskiej gospodarki.

Zmiany te umożliwiły powrót do idei i praktyki spółdzielczej bankowości. Bank Spółdzielczy w Limanowej zerwał ze starymi strukturami i stał się członkiem  Banku Unii Gospodarczej Warszawie.

1991

1991

Zakończona została, rozpoczęta w roku 1988, budowa nowej siedziby Banku Spółdzielczego przy limanowskim rynku.

W wyniku inflacji  i szybko rosnących w cen materiałów oraz usług koszty inwestycji były dziesięciokrotnie większe niż planowano.

2000

2000

Bank zaczął tworzyć własną sieć bankomatów oraz zaczął poszerzać sieć placówek poprzez otwieranie filii oraz Punktów Obsługi Klienta.

2002

2002

Obchody 125. rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Limanowej.

2002

2002

W tym roku, na mocy decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru bankowego, wprowadzono nowe progi wielkości funduszy własnych (do końca roku 2003 - 1 milion euro).

Bank Spółdzielczy w Limanowej sprostał tym wymaganiom i osiągnął wymaganą wielkość funduszy.

2005

2005

Zakończył się proces fuzji - łączenia banków.

Do Banku Spółdzielczego w Limanowej przyłączyły się banki spółdzielcze w: Laskowej (październik 2000), Kamienicy i Dobrej (grudzień 2001) oraz Łukowicy (2005). Przyłączane Banki nie były likwidowane, lecz stawały się oddziałami Banku Spółdzielczego w Limanowej.
 

2005

2005

W tym czasie majątek trwały Banku wynosił 3 157 770 zł a fundusz zasobowy 1 796 200 zł.

Właścicielami Banku byli jego członkowie - 4 641 osób posiadających 6 216 udziałów – każdy wysokości  75 zł.

2005

2005

Zakończona została przebudowa i modernizacja siedziby Banku.

2007

2007

Bank Spółdzielczy w Limanowej rozpoczął obsługę funduszy udostępnianych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

2007

2007

Zorganizowano pierwsza edycję loterii promocyjnej pod nazwą „Autolokata”.

Loteria ta do dziś cieszy się dużym powodzeniem wśród  klientów Banku Spółdzielczego.

2008

2008

Przed terminem spełniony został przez Bank wymóg osiągnięcia progu kapitałowego przewidzianego na rok 2010 - 5 mln euro.

2010

2010

Bank Spółdzielczy w Limanowej rozpoczął wydawanie własnego czasopisma - kwartalnika zatytułowanego „Kurier Finansowy”.

2011

2011

Bank Spółdzielczy w Limanowej zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwsze notowanie  obligacji BS w Limanowej na rynku Catalyst miało miejsce 31 maja 2011 roku.

2012

2012

Bank Spółdzielczy w Limanowej, obchodzący w roku 2012 Jubileusz 135-lecia swojej działalności, posiadał 28 placówek terenowych: 9 Oddziałów, 2 Filie oraz 17 Punktów Obsługi Klienta i zatrudniał 184 osoby.

Wartość sumy bilansowej netto na dzień 31.12.2012 r. osiągnęła  534 573,00 tys. zł.

2013

2013

Bank Spółdzielczy w Limanowej rozwija edukację ekonomiczną i atrakcyjne formy współpracy ze Szkolnymi Kasami Oszczędności.

Były to konkursy wiedzy („Historia pieniądza”), konkursy plastyczne połączone z warsztatami rzeźbiarskimi („Moja moneta – orzeł czy reszka”.). Ponadto Bank przystępuje do ogólnopolskiego programu edukacyjnego TalentowiSKO, zainicjowanego przez Bank Zrzeszający BPS S.A.

2016

2016

Bank został dostrzeżony w skali kraju jako podmiot, który aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju swoich lokalnych środowisk.

Bank stał się jednym z największych sponsorów inicjatyw społecznych w regionie i został nagrodzony w konkursie  „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

2017

2017

Bank Spółdzielczy w Limanowej, obchodzi Jubileusz 140-lecia swojej działalności.

Bank chcąc uhonorować osobę założyciela  Towarzystwa Zaliczkowego, Antoniego Józefa Marsa -  opublikował jego  „Pamiętnik”, który stanowi świadectwo 140 - letniej historii limanowskiej spółdzielczości kredytowej. Wartość sumy bilansowej na dzień 31.12.2017 r. osiągnęła  915 448,00 tys. zł. Bank posiada 32 placówki terenowe: 9 Oddziałów, 3 Filie oraz 20 Punktów Obsługi Klienta i zatrudnia 222 osoby.

2017

2017

Medal Polonia Minor dla Banku Spółdzielczego w Limanowej

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się 27 lutego 2017 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej został uhonorowany medalem Województwa Małopolskiego Polonia Minor. Wojewódzkie odznaczenie, na ręce Prezesa Adam Dudka, wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Nagroda - medal Polonia Minor (z łac. Mała Polska) jest wyróżnieniem za działalności na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.

2021

2021

Rocznica konsolidacji Banku Spółdzielczego w Limanowej, Laskowej, Dobrej, Kamienicy oraz Łukowicy

W roku 2021 Bank obchodził rocznicę 20 - lecia Fuzji Banku Spółdzielczego w Limanowej z ościennymi bankami spółdzielczymi. W okresie fuzji do Banku Spółdzielczego w Limanowej przyłączyły się Banki Spółdzielcze: w Laskowej (październik 2000), w Kamienicy i Dobrej (grudzień 2001) oraz Łukowicy (2005).

2021

2021

Odznaczenia dla szczególnie zasłużonych dla bankowości spółdzielczej

Z okazji rocznicy wydarzeń związanych z połączeniem się Banków Spółdzielczych w Limanowej, Laskowej, Dobrej, Kamienicy oraz Łukowicy Kapituła Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Kapituła zrzeszenia BPS przyznały odznaczenia dla szczególnie zasłużonych dla bankowości spółdzielczej. Honorową Odznakę Krzyża Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej” dla: Adama Dudka i Zofii Hebdy. Szmaragdowe odznaczenie „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”  dla Adama Dudka. Złote odznaczenie „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” dla: Michała Bajora, Zofii Hebdy, Józefa Króla, Tadeusza Kubowicza, Elżbiety Marek, Stanisława Palucha oraz Tadeusza Wątroby.

 

2022

2022

145 lat działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej

Na rok 2022 przypadają obchody 145. rocznicy powstania Towarzystwa Zaliczkowego, którego tradycje kontynuuje Bank Spółdzielczy w Limanowej.