Zaloguj się

Osiągnij z nami sukces!

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.
Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie.
Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej,
a w szczególności na finansowanie:
 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych
 • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy
 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług
 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków

Kredyt obrotowy jest kredytem
o charakterze nieodnawialnym

każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Maksymalna kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta:
 • 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej,
 • 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • bez ograniczeń kwotowych dla pozostałych form księgowości pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej
Dlaczego warto?

komfort

ułatwia utrzymanie bieżącej płynności Firmy

więcej możliwości

dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności

zabezpieczenie

zróżnicowane formy
zabezpieczenia

elastyczność

elastyczność w spłacie kredytu
i szerokie możliwości wykorzystania przyznanych środków

Atuty kredytu - przegląd cech:

 
 • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności - tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności
 • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • kredyt nieodnawialny - przekazany do dyspozycji Klienta jednorazowo lub w transzach. Każda wypłata środków z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu
 • okres kredytowania - maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy
 • może stanowić znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy
Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką);
 • dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo
 • dokumenty finansowe firmy
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS oraz z podatkami z Urzędu Skarbowego
Oferta dodatkowa
Kompleksowe
ubezpieczenia
dla Firm
Pakiety i rachunki
dopasowane do
potrzeb Firmy
Gwarancje de minimis
i PLD COSME

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście