Zaloguj się

Art. 111 Prawa bankowego


Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - ZOBACZ

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla:
  • Klientów indywidualnych - ZOBACZ
  • Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe- ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - ZOBACZ
 
Władze Banku:

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Wykaz osób w danym oddziale, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników tego oddziału.