Zaloguj się

Zamień kilka kredytów
na jeden z niższą ratą!

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy.
Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy. Konsolidacji podlegają różne kredyty, m.in. gotówkowe, hipoteczne, samochodowe czy studenckie, które można połączyć w jeden tani. Dzięki niższemu oprocentowaniu i wydłużeniu okresu kredytowania miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego będzie niższa niż dotychczasowe zobowiązania.

Zalety kredytu konsolidacyjnego:

 •  jedna rata zamiast kilku
 •  jeden termin płatności
 •  jeden Bank, który obsługuje wszystkie zobowiązania
 •  możliwość skorzystania raz w roku z tzw. "wakacji kredytowych",
  czyli przesunięcia terminu płatności jednej raty kredytu w roku
 • okres kredytowania wynosi od 1 roku do 20 lat
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000 PLN

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:


1)  kredyt / pożyczka gotówkowa
2)  kredyt / pożyczka samochodowa
3)  limit w karcie kredytowej
4)  limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
5)  kredyt / pożyczka hipoteczna
6)  kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada
     prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu
     jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości)
7)  kredyt studencki
8)  kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy
 • w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.
 

Połącz kredyty, spłacaj jedną niższą ratę:

połącz dotychczasowe kredyty i płać jedną ratę w miesiącu

długi okres spłaty kredytu i możliwie najniższa rata

molżiwość dobrania dodatkowej kwoty gotówki na dowolny cel

automatyczna spłata kredytów w innych bankach

Oblicz ratę


Przykład reprezentatywny:


Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,55%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 116 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,96% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 4,75 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,50 p.p.). Kredyt spłacany w 116 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 115 rat po 1 087,21 PLN i jedna rata 1 096,34 PLN. Całkowity koszt kredytu 28 125,49 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 26 125,49 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 128 125,49 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na dzień 29 marca 2021 r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

Sam sprawdź jakie to proste

Chcąc ubiegać się o konsolidację kredytów wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Limanowej i przedstawić dokument potwierdzający posiadane zobowiązania.

Takim dokumentem może być: umowa kredytowa, plan spłaty kredytu, zaświadczenie dotyczące posiadanych kredytów.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o kredyt
 • dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie z instytucji, które udzieliły konsolidowanych zobowiązań

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty i informacje


Oferujemy również możliwość skorzystania
z ubezpieczenia:

W zależności od potrzeby Klienta ochrona ubezpieczenia może obejmować różny zakres zdarzeń:
 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy spowodowaną
  nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego spowodowaną
  chorobą
 • poważne zachorowania Ubezpieczonego, określone w szczegółowych
  warunkach ubezpieczenia
 • utratę pracy przez Ubezpieczonego
Przedmiot i zakresy ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zamieszczone poniżej.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście