Zaloguj się

Kredyty

Masz problem ze spłatą kredytu?
 

Skorzystaj z odroczenia spłaty rat kredytu i odnowienia okresu kredytowania
na uproszczonych zasadach w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19
Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że w związku z obecną sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19, deklaruje wsparcie kredytobiorców.

Klientom, którzy mają przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego Banku,

wynikające z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, udostępniamy rozwiązania pozwalające na:
 • odroczeniu spłaty rat kredytu
 • odnowieniu okresu kredytowania

Dla kogo?

 

Pomoc przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów prowadzącego działalność rolniczą i agroturystyczną.


O odroczenie spłaty rat kredytu lub odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach wnioskować mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednego z kodów PKD uprawniających do otrzymania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m²) oraz podmioty prowadzące działalność rolniczą oraz agroturystyczną.

   LISTA KODÓW PFR
 • Duży przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów EUR,
 • Mikro i Mały Przedsiębiorca  – przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub mniejszy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 • Średni Przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, nie będący Mikro i Małym Przedsiębiorcom lub podmiotem prowadzącym działalność rolniczą.

Odroczenie spłaty rat kredytu


Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, proponujemy odroczenie spłaty rat kredytu, które stosuje się w okresie od 18.01.2021r. do 31.03.2021r.

Odroczenie terminu spłaty rat kredytów może dotyczyć:

 • kredytów o charakterze obrotowym (np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, kredyt obrotowy deweloperski, Kredytowa Linia Hipoteczna itp.),
 • kredytów o charakterze inwestycyjnym (np. kredyt inwestycyjny, kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”),
 • kredytów preferencyjnych z dopłatami ARIMR do oprocentowania i częściową spłatą przez ARIMR kapitału,
 • kredytów pomostowych (np. kredyt technologiczne z premią technologiczną BGK),
 • ratalnej spłaty zadłużenia.

Od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. można złożyć wniosek o odroczenie terminów spłaty rat kredytu.

 

Odroczeniu mogą podlegać raty:
1.  kapitałowo-odsetkowe – maksymalnie na łączny okres:
 • w przypadku Mikro i Małego Przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą: 9 miesięcy i maksymalnie łącznie 9 rat,
 • w przypadku Średniego Przedsiębiorcy: 6 miesięcy i maksymalnie łącznie 6 rat,
wliczając wszystkie dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury – wariant odroczenie nie stosuje się dla Dużego Przedsiębiorcy

2.  kapitałowemaksymalnie na łączny okres 9 miesięcy i maksymalnie łącznie 9 rat
wliczając wszystkie dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury


 
Kredytobiorca może wielokrotnie wnioskować o odroczenie terminu spłaty rat z zastrzeżeniem, że:
 • łączna liczba odroczonych rat kapitałowo-odsetkowych nie może przekroczyć:
9 miesięcy – stosuje się w przypadku Mikro i Małego Przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą,
6 miesięcy – stosuje się w przypadku Średniego Przedsiębiorcy,
z zastrzeżeniem, że do łącznej liczby odroczonych rat wlicza się dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury
 
 • łączna liczba odroczonych rat kapitałowych nie może przekroczyć 9 miesięcy z zastrzeżeniem, że do łącznej liczby odroczonych rat wlicza się dotychczasowe odroczenia udzielone Kredytobiorcy przez Bank w ramach uproszczonej procedury,
 • w przypadku skorzystania Kredytobiorcy z różnych wariantów odroczeń rat (kapitałowo-odsetkowych i kapitałowych) łączna suma odroczonego kapitału nie może przekroczyć liczby miesięcy jak wyżej.
 

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty rat kredytu może spowodować:
 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia,
 • brak wydłużenia okresu kredytowania – po okresie odroczenia pozostałe do spłaty raty zostaną równomiernie powiększone o odroczoną wysokość kapitału a odsetki, które przez okres odroczenia nie były spłacane, podlegać będą jednorazowej spłacie w terminie spłaty odsetek przewidzianych w harmonogramie spłaty po odroczeniu.
 okresie odroczenia w terminie spłaty bieżących odsetek.  

Odnowienie kredytu


Odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach, dostęne jest dla przedsiebiorców dotknietych skutkami koronawirusa i uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, których termin spłaty kredytu przypada do 31 marca 2021r.
Zyski z konta standardKonto

Odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach stosowane jest dla:

 • kredytu w rachunku bieżącym,
 • kredytu rewolwingowego,
 • kredytu obrotowego.
Jeżeli kredyt był zabezpieczony gwarancją BGK i wnioskują Państwo o wydłużenie okresu kredytowania, należy równolegle złożyć stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

W przypadku, stwierdzenia braku możliwości wydłużenia gwarancji BGK, Bank może odroczyć spłatę raty kredytu bez wydłużenia okresu kredytowania.

 • Wnioski o wydłużenie/udzielenie gwarancji wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą się w zakładce:  GWARANCJE BGK.

Wniosek

 
Odroczenie spłaty rat kredytu
udzielane jest na wniosek Kredytobiorcy bez konieczności składania dodatkowych dokumentów poza dokumentami:
 • finansowymi za 2019r. o ile nie były dostarczane do monitoringu – dotyczy Średniego i Dużego Przedsiębiorcy;
 • potwierdzającymi uzyskanie przychodów w 2020 r. za okres podawany we wniosku (np. wydruk z KPiR, bilans. RZiS lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie przychodów);
 • wymaganymi do gwarancji BGK w przypadku gdy kredyt jest objęty gwarancją BGK i zostanie wydłużony okres kredytowania i gwarancji;
 • uproszczoną projekcją płynności (sporządzoną na okres nie krótszy niż do końca 2021 r.) dla:
a)    Dużego Przedsiębiorcy - pobierz załącznik
b)    Mikro i Małego Przedsiębiorcy lub Średniego Przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą - pobierz załącznik
 
Odnowieniem kredytu na uproszczonych zasadach
udzielane na wniosek Kredytobiorcy bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca dopełnił obowiązku złożenia dokumentów finansowych w ramach monitoringu na 31.12.2019r., za wyjątkiem przypadków, gdy kredyt jest objęty gwarancją BGK i zostanie wydłużony okres kredytowania i gwarancji lub Bank żąda dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji.Wzór Wniosku

o odroczenie terminu spłaty rat kredytu lub odnowienia kredytu znajduje się poniżej:
 
Wniosek w pdf
Wersja pdf do uzupełnienia

UWAGA: Pobierz wniosek przed jego wypełnieniem.


Opłaty i prowizje


Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji przewidzianych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych.

Jak zawnioskować o odroczenie w spłacie/odnowienie kredytu?

Oddziały Banku

List/Kurier

E-mail

Bankowość elektroniczna

Wniosek można złożyć:

 
 • osobiście w Oddziale Banku LISTA PLACÓWEK
 • listownie/kurierem na adres właściwej Placówki Banku lub adres Centrali: Bank Spółdzielczy w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczna na adres e-mail Placówki Banku, który znajdą Państwo tutaj
 • za pomocą bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet Pobierz INSTRUKCJE:

      

      

 
Pamiętaj! Wszystkie dokumenty muszą być rzetelnie wypełnione i podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja wiąże się z zawarciem Aneksu do Umowy

zmieniającego harmonogram spłat kredytu lub odnawiającego kredyt.

Aneks będzie można podpisać:
 • w Oddziale Banku
 • korespondencyjnie

Szczegóły dotyczące aneksu i jego podpisania są ustalane indywidualnie.

Nasze wartości

Profesjonalizm

gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług

Rzetelność

naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce

Dynamizm

stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania

Innowacyjne rozwiązania

zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych

Praca zespołowa

wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście