Zaloguj się

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Żłobkowe to świadczenie przewidziane na dzieci,
które uczęszczają do żłobka
Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Świadczenie żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Dofinansowanie w postaci świadczenia żłobkowego będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do  rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do  wykazu dziennych opiekunów.

Kto otrzyma świadczenie?Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:
  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:
  • pierwszego i jedynego w rodzinie;
  • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
  • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.


Dofinansowanie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Wysokość świadczenia


Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.
 

Jak złożyć wniosek?Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.


Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek:
  • w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego,
  • po 2 miesiącach od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.


Wnioski o dofinansowanie możesz złożyć tylko elektronicznie.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz PESEL możesz złożyć wniosek przez:
Rodzice dziecka oraz pozostałe uprawnione osoby, mogą złożyć wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Szczegóły znajdziesz na www.zus.pl 

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia klientom składanie wniosków o Świadczenie Żłobkowe w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

 
Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.


Zobacz, jak złożyć wniosek w kilku prostych krokach:

    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.

KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek o Dofinansowanie pobytu w żłobku" i kliknij "Dalej".


KROK 5
W kolejnym kroku zapoznaj się z informacjami dotyczącymi składania wniosku oraz przygotuj odpowiednie dane i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

KROK 6
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie i następnie wyślij WNIOSEK. 


KROK 7
Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty pdf, tj. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek. Dokumenty można zapisać na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować. UWAGA! W związku z koniecznością usuwania danych wprowadzonych we wniosku z systemów bankowych jest to ostatnie miejsce, kiedy możesz zachować wypełniony formularz. W momencie zamknięte okna, dokument nie będzie już dostępny. 

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail (wskazany we wniosku) zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). 
 

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji.

Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.
 

Pytania i odpowiedzi - dofinansowanie pobytu w żłobku


Czy można otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, jeśli mam jedno dziecko?
Tak. Można otrzymać dofinansowanie, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Czy trzeba wybrać między dofinansowaniem za pobyt w żłobku, a RKO na to samo – drugie dziecko w rodzinie?
Jeśli pobierasz na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie możesz w tym czasie pobierać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierasz RKO, najwcześniej możesz otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym otrzymałbyś ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Przykład
W styczniu 2022 r. Anna wystąpiła z wnioskiem o rodzinny kapitał opiekuńczy na 12- miesięczne dziecko i we wniosku wskazała, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej kwocie 1000 zł. Anna będzie otrzymywała rodzinny kapitał opiekuńczy do 31 grudnia 2022 r. (1000 zł x 12 miesięcy).
Jeśli Anna we wniosku wskazałaby, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej wysokości 500 zł, to  ZUS wypłacałby go do 31 grudnia 2023 r.
Anna może otrzymać dofinasowanie pobytu dziecka w żłobku, jeśli dziecko nadal będzie do niego uczęszczać,  najwcześniej w styczniu 2024 r., tj. w miesiącu, w którym dziecko Anny ukończy 36 miesiąc życia.  

Czy mogę otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt drugiego dziecka u dziennego opiekuna do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy?
Tak. Jeśli Twoje drugie dziecko korzysta z opieki dziennego opiekuna, możesz wystąpić o dofinansowanie za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
Jeśli złożysz na to dziecko wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, ZUS wypłaci Ci dofinasowanie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyzna Ci prawo do kapitału.
Jeśli na przykład w 10 miesiącu życia dziecka złożysz wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka u dziennego opiekuna oraz wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (bo jest to Twoje drugie dziecko w rodzinie), to ZUS przyzna Ci dofinasowanie do 11 miesiąca życia dziecka, a rodzinny kapitał opiekuńczy od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc życia.

Czy przysługuje mi dofinansowanie, jeśli moim dzieckiem opiekuje się niania?
Nie. Dofinasowanie przysługuje Ci, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna.

Czy pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie dziecko w rodzinie wyklucza złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku na inne dziecko?
Nie. Można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Ile wynosi dofinasowanie?
Maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Czy dofinansowanie zależy od dochodów rodziny?
Nie. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?
ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Jak można złożyć wniosek o dofinasowanie?
Wniosek o dofinansowanie i załączniki do wniosku można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a matka lub ojciec dziecka, którzy mają numer PESEL, mogą również złożyć wniosek (DZ-R) przez:
  • portal Emp@tia,
  • swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

Czy informacja o złożeniu wniosku będzie na PUE ZUS wnioskodawcy?
Tak. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi będą na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o dofinansowaniu).
Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie pojawi się na profilu PUE ZUS wnioskodawcy po przetworzeniu wniosku, co może trwać do 48 godzin.
Jeśli wniosek został złożony przez PUE ZUS, jest w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

Czy ZUS wyda decyzję, jeśli przyzna dofinasowanie?
Nie. ZUS nie będzie wydawał decyzji, jeśli przyzna dofinansowanie.
Informacja o tym, że ZUS przyznał dofinansowanie będzie na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. ZUS wyśle ją także mailem na adres podany we wniosku.
Informację o przyznaniu dofinansowania otrzymasz oddzielnie na każde dziecko.
Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

Jak ZUS doręczy decyzję o odmowie dofinansowania?
ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania.  Decyzję otrzymasz na Twój profil na PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od decyzji do Prezesa ZUS.
Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję w sprawie dofinansowania, otrzymasz na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji odmawiającej dofinansowania?
Tak. Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Natomiast od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Jak poinformować ZUS o tym, że dziecko nie będzie już uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna?
Musisz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty (taki sam jak wcześniej). Wskaż we wniosku, że składałeś już wniosek o dofinansowanie i informujesz ZUS o tym, że dziecko przestało uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Jak mam poinformować ZUS, który przyznał mi dofinansowanie, o zmianie żłobka, do którego uczęszcza moje dziecko?
Jeśli zmienisz dziecku żłobek, złóż wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty (taki sam jak wcześniej). Wskaż  w nim, że składałeś już wniosek o dofinansowanie i informujesz ZUS o zmianie żłobka.

Kiedy na PUE ZUS pojawi mi się informacja o złożonym wniosku o dofinansowanie?
Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie pojawi się na profilu PUE ZUS wnioskodawcy po przetworzeniu wniosku, co może trwać do 48 godzin.
Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, jest w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

Jak wycofać wniosek?
Złóż pismo POG przez PUE ZUS. Jako rodzaj pisma wskaż [Wniosek], natomiast w tytule pisma podaj „Wycofanie wniosku o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka”.
Na stronie 2, w sekcji [Opis sprawy] doprecyzuj, który wniosek chcesz wycofać – podaj datę złożenia wniosku. Jeśli chcesz wycofać wniosek dotyczący tylko jednego dziecka, wskaż dane tego dziecka (imię, nazwisko i PESEL).

Wypełniłem wniosek i po jego wysłaniu znalazłem błąd w imieniu jednego z dzieci. Czy muszę go poprawić?
Tak. Poprawność danych identyfikacyjnych Twoich i dzieci jest bardzo ważna. Dane jakie podasz we wniosku automatycznie porównujemy z danymi zapisanymi w rejestrze PESEL. Błąd w imieniu może być dla systemu nieczytelny.
Jeśli wysłałeś już wniosek o dofinansowanie i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Jestem na urlopie wychowawczym i opiekuję się dzieckiem, które od miesiąca posyłam do klubu dziecięcego. Czy mogę złożyć wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka w tej placówce?
Tak, korzystanie z urlopu wychowawczego nie wyklucza dofinansowania pobytu w klubie dziecięcym.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście