Zaloguj się

Kredyty

Skorzystaj z dopłaty
do oprocentowania kredytów!

Program dopłat obejmuje przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19.
Dzięki tej pomocy mają możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu,
poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Bank Spółdzielczy w Limanowej udziela klientom wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do oprocentowania [FDO] uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program dopłat obejmuje przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19.

Dzięki tej pomocy mają możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, mogą skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego.

Dopłaty przysługują zarówno rolnikom prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

Jak to działa?

 
 • Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli finansujących bieżącą działalność firmy – nowych i już zaciągniętych,
 • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu,
 • Wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych,
 • Dopłaty dotyczą: kredytów obrotowych nieodnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym i kredytów rewolwingowych,
 • Mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże przedsiębiorstwa jednego punktu procentowego.

Kredytobiorca, aby uzyskać wsparcie, musi spełnić następujące warunki:

 
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, nie był przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub nie spełniał kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli, tj. opóźnienie w regulowaniu przez niego zobowiązań pieniężnych nie przekraczało trzech miesięcy, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązania pieniężne nie przekraczały wartości jego majątku;
 • wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
 • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy, tj. nie zawarł innej umowy kredytu z dopłatą do oprocentowania;
 • utracił płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19;
 • wartość pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy w formie dopłaty do oprocentowania łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy nie przekracza dopuszczalnych kwot;
 • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Umowy i aneksy dotyczące kredytów z dopłatą BGK mogą być zawierane tylko do końca tego roku tj.

31 grudnia 2020 roku

Dlatego, aby móc skorzystać z preferencyjnego finansowania, wniosek kredytowy należy złożyć odpowiednio wcześniej.
 

Klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej zainteresowanych ofertą Funduszu Dopłat do Oprocentowania zapraszamy do kontaktu: LISTA PLACÓWEK

   Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa w Banku Gospodarstwa Krajowego.
   Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa.
   Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Nasze wartości

Profesjonalizm

gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług

Rzetelność

naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce

Dynamizm

stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania

Innowacyjne rozwiązania

zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych

Praca zespołowa

wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście