Zaloguj się

Zabezpiecz swoje pieniądze!

Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe transakcji
między Klientami Banku i ich Kontrahentami.
Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

Dlaczego warto?

 • wzrost wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych
 • zabezpieczenie przed niewywiązaniem się jednej ze stron z warunków umowy:
 • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowane zobowiązania określone w umowie:
  - dla Powierzającego: gwarancja wypłacenia Powiernikowi pieniędzy dopiero po spełnieniu warunków umowy
  - dla Powiernika: gwarancja otrzymania zapłaty za wskazane w umowie zobowiązania;
 • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed zajęciem egzekucyjnym (w przypadku egzekucji wszczętej przeciwko Powiernikowi) i przed włączeniem ich do masy upadłościowej (w przypadku ogłoszenia upadłości Powiernika)
 • ochrona wpłaconych środków przed włączeniem do spadku po Powierniku (w razie śmierci Powiernika będącego osobą fizyczną)
 • rachunek działa tylko w oznaczonym czasie koniecznym do realizacji postanowień umowy handlowe

Posiadaczami rachunków powierniczych mogą być:


1)    rezydenci, a w szczególności:
 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,
 • osoby prawne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski,

2)    nierezydenci, a w szczególności:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, inne podmioty instytucjonalne, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność za granicą,
 • znajdujące się za granicą przedsiębiorstwa, oddziały i przedstawicielstwa utworzone przez rezydentów,
 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

W celu założenia rachunku należy złożyć pisemny wniosek podpisany przez osoby upoważnione.

Do wniosku Wnioskodawca załącza:   

 • umowę handlową poświadczoną datą pewną
 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności Wnioskodawcy
 • inne dokumenty, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa lub gdy Oddział Banku uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umów

Oprocentowanie i opłaty


Dokumenty dot. rachunku płatniczego


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście