Zaloguj się
Stopy procentowe na dzień 2022-01-19
  1M 3M
WIBOR 1,87% 2,34%
WIBID 1,67% -
Stopa lombardowa 2,25%  
Stopa referencyjna 1,75%  

Archiwum z dnia:

Brak danych dla tego dnia.

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl

W Banku:
  • WIBOR 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.
  • WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu,  a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.

Stawka WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) określa referencyjną wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBID jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl

W Banku WIBID 1M jest obliczany jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBID 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBID 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.

STOPA LOMBARDOWA - określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). Cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale zdarza się to tylko w momentach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy. Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany jest przez RPP.

W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych do 31.01.2016r. Oprocentowanie przeterminowane jest wyliczane jako czterokrotność  stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

STOPA REFERENCYJNA - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności.

W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek za opóźnienie od należności przeterminowanych dla umów zawartych od dnia 01.02.2016r. Odsetki za opóźnienie wynoszą - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

Dla ustalenia stawek referencyjnych WIBOR/WIBID Bank korzysta z GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawki publikowane są na stronie www.gpwbenchmark.pl

Źródło dotyczące wysokości stopy lombardowej oraz stopy referencyjnej: www.nbp.pl