Zaloguj się
Stopy procentowe na dzień 2024-06-24
Stawki referencyjne stosowane dla umów zawieranych od 1 stycznia 2022 r.
WIBOR 3M 1 5,87%
WIBOR 6M 2 5,82%
Stawki referencyjne stosowane dla umów zawieranych do 31 grudnia 2021 r.
WIBOR 1M 3 5,86%
WIBID 1M 4 5,66%
WIBOR 3M 5 5,86%
Stopy procentowe NBP
Stopa referencyjna 6 5,75%
Stopa lombardowa 7 6,25%

Archiwum z dnia:

Brak danych dla tego dnia.

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez Bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez www.gpwbenchmark.pl.

Stawka WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) określa referencyjną wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID
i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl.

1 WIBOR 3M – Stawka WIBOR 3M określana jest z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału i ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

2 WIBOR 6M – Stawka WIBOR 6 M określana jest z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego półrocza  i ustalana jest na okresy 6-miesięczne odpowiadające okresom półrocznym.

3 WIBOR 1M – Stawka WIBOR 1M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.

4 WIBID 1M – Stawka WIBID 1M jest obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBID 1M, wyliczonych do 24-go dnia danego miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBID 1M ustalana jest na okresy 1-miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym. Zmiana następuje 1-go dnia każdego miesiąca.

5 WIBOR 3M - Stawka WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom.

6 STOPA REFERENCYJNA - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.
W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych od dnia 01.02.2016r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

7 STOPA LOMBARDOWA - określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). Cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale zdarza się to tylko w momentach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy. Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany jest przez RPP. Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.
W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych do 31.01.2016r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

Źródło i archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl  oraz w serwisie internetowym Banku, pod adresem: www.bs.limanowa.pl.