Zaloguj się

Rachunek dla Kas
Zapomogowo-Pożyczkowych

Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa,
dotyczącymi zasad tworzenia i działania kas zapomogowo-pożyczkowych.
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe mogą być tworzone we wszystkich zakładach pracy, przez pracowników oraz emerytów i rencistów.
Bank Spółdzielczy w Limanowej prowadzi rachunki KZP bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.
Rachunek dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych umożliwia

bezpłatne otwarcie
i prowadzenie rachunku

przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych
w zakresie właściwym dla KZP

korzystanie z innych usług bankowych

oferowanych przez Bank
i udostępnionych dla KZP

możliwość korzystania
z kanałów bankowości internetowej

który wybierany jest w zależności
od ilości osób uprawionych do dysponowania rachunkiem eBankNet, eCorponet

możliwość korzystania
z usługi SMS Banking

oraz telefonicznej usługi na hasło

Oprocentowanie

środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu wg stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym

Do zawarcia Umowy niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • statut KZP
  • protokół komisji skrutacyjnej o wyborze Zarządu KZP potwierdzonego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, przy którym jest utworzona KZP
  • dokumentu upoważniającego dane osoby do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w imieniu Zarządu, w tym do otwarcia rachunku - w przypadku, gdy otwarcia rachunku dokonuje Zarząd nie w pełnym składzie
  • informacji o nadaniu nr REGON 

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście