Zaloguj się

Zarząd Banku podsumował działalność za 2021 rok 


29 marca 2022r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku i dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej na następną czteroletnią kadencję. 

Przybyłych na zebranie przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Oleksy. W posiedzeniu wzięło udział 46. delegatów oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Agata Pawlicka - Mastalerz – Dyrektor ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A., Piotr Łobodziński i Mariusz Pawlik – przedstawiciele Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS S.A., Tomasz Liszka – Notariusz oraz Dyrektorzy i Pracownicy Banku. 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Adam Dudek przedstawił sprawozdanie  z działalności Banku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Bank osiągnął sumę bilansową w kwocie 1 512 613 tys. zł, która w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 220 023 tys. zł., tj. o 17,02 %. Bank prowadzi działania pozwalające uzyskać jak najlepsze wyniki finansowe, dbając o bezpieczeństwo zgromadzonych udziałów i środków. Należy podkreślić, że ubiegły rok był dla Banku kolejnym rokiem uczestnictwa w Systemie Ochrony Zrzeszenia, który w razie potrzeby wspiera płynność i wypłacalność, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę depozytów do 100 tys. EUR. Fundusze własne Banku wyniosły 75 500 tys. zł, w tym fundusz udziałowy 6 024 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 8 031 członków, którzy zadeklarowali ogółem 45 151 jednostek udziałowych. Zysk netto Banku wyniósł 4 299 tys., a współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 15,15%. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Bank na koniec 2021 roku zgromadził 1 415 831 tys. zł depozytów. Zaangażowanie kredytowe (bilansowe i pozabilansowe) kształtowało się na poziomie 759 309 tys. zł, a ilość umów kredytowych wyniosła 4 532. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych związanych z pandemią w minionym roku obrachunkowym, Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na rynku lokalnym.

Warto nadmienić, że oferta Banku stale jest dopasowywana do oczekiwań i preferencji Klientów.  W minionym roku:
  • wdrożono usługę przelewów natychmiastowych Express Elixir, która umożliwia błyskawiczne przelewy pomiędzy bankami, dzięki czemu środki dostępne są w ciągu kilku sekund na wskazanym rachunku.
  • w ofercie Banku pojawiły się wpłatomaty – urządzenia do dokonywania wpłat gotówki w złotówkach na rachunki prowadzone w  Banku,
  • uruchomiono usługę BLIK w aplikacji mobilnej BSLMobile, dzięki której Klienci mogą szybko i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych i w punktach usługowych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej.

Rok 2021 w działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej to kolejny rok intensywnej pracy. Wspólnym wysiłkiem kierownictwa oraz pracowników Banku, dokładano wszelkich starań, by efektywnie funkcjonować w kryzysowej sytuacji, zapewniając sprawną obsługę Klientów oraz oczekiwaną rentowność prowadzonej działalności Banku. Nie da się ukryć, że pandemia oraz podjęte w związku z nią decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podstawowych stóp procentowych NBP, mocno odbiły się na kondycji finansowej całej gospodarki. Zaistniała sytuacja przyczynia się do wprowadzania zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz znacznych przemian w otoczeniu teleinformatycznym i gospodarczym – podsumował Prezes Zarządu Adam Dudek. 

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy pogratulowali Zarządowi Banku dobrych wyników finansowych, które udało się osiągnąć mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej pandemią. Wyrazili uznanie dla Banku Spółdzielczego w Limanowej, jako jednej z najstarszych instytucji finansowych w Polsce, która w tym roku obchodzi rocznicę 145-lecia działalności. Wskazali na wzorową współpracę z Bankiem Zrzeszającym oraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS S.A., a także samorządami terytorialnymi i lokalnymi przedsiębiorcami. Podkreślając role i istotę Banku, wyrazili nadzieję, że mimo niepewności co do kształtowania się przyszłej aktywności gospodarczej w obliczu  agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie, Bank jako instytucja mocno zakorzeniona w lokalnej społeczności i odpowiedzialna społecznie będzie fundamentem stanowiącym wsparcie dla swoich klientów.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu, Marcin Kozdroń – Wiceprezes Zarządu oraz Wacław Wiewióra – Wiceprezes Zarządu.  Jednocześnie zostały podjęte uchwały w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2021 rok, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, zbycia nieruchomości oraz w zakresie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku na rok 2022. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i  wzmocnieniem kapitałowym Banku, głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2021-2024 oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną oraz kulturalno-oświatową.

W dalszej części spotkania przeprowadzono ocenę indywidualną, wtórną Członków Rady Nadzorczej Banku, na podstawie wniosków i rekomendacji Komisji ds. oceny odpowiedniości. Ważnym punktem tegorocznego Zebrania Przedstawicieli był wybór nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Po dokonanej ocenie indywidualnej, pierwotnej Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przez Komisję ds. oceny odpowiedniości, Zebranie Przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej powołało następujące osoby: Józefa Oleksego, Tadeusza Wątrobę, Edwarda Smolenia, Stanisława Rząsę, Grzegorza Młyńskiego, Barbarę Matlęgę, Janusza Nowogórskiego, Tadeusza Dudkę, Jacentego Musiała. Następnie Zebranie Przedstawicieli przyjęło wynik oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej potwierdzający odpowiedniość posiadanego poziomu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, niezbędnych dla kolegialnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem na kadencję 2022 – 2026.