Zaloguj się

Z myślą o bezpieczeństwie

Bank oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe, które nie tylko zabezpieczą
spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Firmy.

Poręczenie

jest umową, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. 

Bank udziela jako zabezpieczenia:
 • poręczenia bankowego zapłaty wadium
 • poręczenia bankowego spłaty kredytuGwarancja bankowa

jest jednostronnym zobowiązaniem Gwaranta (Bank) do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Gwarant zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na podstawie pisemnego żądania złożonego przez Beneficjenta wraz z innymi dokumentami w celu potwierdzenia, że Zleceniodawca nie spełnił wymagań określonych w umowie/kontrakcie, którego treść jest zgodna z warunkami gwarancji.

W ofercie Banku znajdują się następujące rodzaje gwarancji:
 • gwarancja bankowa wadialna (przetargowa)
 • gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
 • gwarancja bankowa należytego wykonania umowy
 • gwarancja bankowa spłaty kredytu
 • gwarancja bankowa terminowej zapłaty
 • gwarancja bankowa zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja bankowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja bankowa zapłaty długu celnego – zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • gwarancja bankowa zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii
 • gwarancja bankowa potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • gwarancja bankowa - kaucja gwarancyjna zabezpieczająca kwoty podatku, lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • gwarancja bankowa zwrotu zaliczki z PROW 2014 – 2020 oraz w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
 
Podstawą udzielenia gwarancji jest zawarcie umowy o udzielenie gwarancji.
 • Bank może na podstawie wniosku Klienta otworzyć linię gwarancji bankowych, w ramach której Bank będzie wystawiać na podstawie odrębnych zleceń Klienta poszczególne gwarancje.
 • Data ważności linii gwarancji bankowych wyznaczana jest na okres maksymalny do 24 miesięcy, w trakcie którego możliwe jest zawieranie transakcji w zakresie gwarancji bankowych na okres nie przekraczający 60 miesięcy od daty ich udzielenia, z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca gwarancji podlega standardowemu monitoringowi oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, której wynik może skutkować ograniczeniem powyższych okresów i/lub zmianą innych warunków umowy o linię gwarancji.

Dlaczego warto?


zwiększenie wiarygodności

zabezpieczenie spłaty części
lub całości zobowiązań na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy

indywidualne i elastyczne warunki

rodzaj stosowanych zabezpieczeń ustalany jest indywidualnie,
a wysokość udzielonej gwarancji poręczenia zależy od warunków transakcji pomiędzy zleceniodawcą
a beneficjentem gwarancji

zaufanie

Bank jako instytucja zaufania publicznego jest gwarantem sprawnej realizacji transakcji
- dzięki gwarancji / poręczeniu nie musisz angażować środków własnych Firmy

doradztwo

możliwość skorzystania
z fachowej obsługi,
doradztwa i pomocy
w Banku
Gwarancje i poręczenia bankowe nie tylko zabezpieczą spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Firmy.

Jak uzyskać gwarancję, poręczenie?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku, gdzie pracownicy banku udzielą szczegółowych informacji i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.
 

LISTA PLACÓWEK

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście