Zaloguj się

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011r. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów, określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider - TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF) w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej. Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości tj. wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych.
 

Korzyści dla klienta?

 • Szybciej rozpatrywane reklamacje
  Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.
 • Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
  W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność wynosi maksymalnie 50 euro; dotychczas ten limit wynosił 150 euro.
 • Nowe metody realizacji płatności zagranicznych
  Dyrektywa wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) – tzw. opcję SHA – w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część – odbiorca.
 • Otwarta Bankowość (open banking)
  Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzonymi dyrektywą PSD2, banki muszą, za zgodą Klienta,  umożliwić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.

Dzięki otwartej bankowości Klient będzie mógł mieć dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to jednak całkowicie nowa usługa – obecnie podobnie działają np. płatności tzw. pay-by-link, zgodnie z którymi Klient płacący w Internecie, zostaje przekierowany przez operatora internetowego do systemu bankowości internetowej wybranego banku.
 

Nowe usługi TPP

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP – Third Party Providers), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi:

AIS (ang. Account Information Service). Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku, jest to usługa dostępu do informacji o rachunku, czyli usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:
a) rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
b) rachunków płatniczych Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy Jest to zatem usługa, która – za zgodą Klienta - umożliwi TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach. Dzięki tej usłudze Klient będzie mógł mieć dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.

PIS (ang. Payment Initiation Service) . Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku jest to usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy/ Użytkownika karty lub bankowości elektronicznej z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcę.
Jest to zatem usługa, która umożliwi – za zgodą Klienta - realizację płatności z rachunku bankowego Klienta przez TPP do wybranego przez Klienta odbiorcy.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds). Zgodnie z regulaminami produktowymi jest to usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, czyli usługa polegająca na potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę.
Jest to zatem usługa, która umożliwi TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.

Wszystkie instytucje finansowe (również nasz Bank) muszą udostępnić interfejsy dostępowe do swoich systemów do 14 września 2019 r.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).

Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: https://psd2-pdev.bs.limanowa.pl/


Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.
 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

 
  API PSD2 Bankowość internetowa eBankNet Bankowość internetowa eCorpoNet
Raportowanie kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2019 - 13.12.2019 99,91 0,09 99,78 0,22 99,84 0,16 
14.12.2019 - 13.03.2020 100,00 0,00 98,84 1,16 98,81 1,19
14.03.2020 - 13.06.2020 100,00 0,00 99,92 0,08 99,93 0,07
14.06.2020 - 13.09.2020 100,00 0,00 97,74 2,26 96,68 3,32
14.09.2020 - 31.12.2020 99.99 0.01 99.67 0.33 99.67 0.33
1.01.2021 - 31.03.2021 99.96 0.04 99.96 0.04 99.96 0.04
1.04.2021 - 30.06.2021 99.99 0.01 99.86 0.14 100,00 0,00
1.07.2021 - 30.09.2021 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
1.10.2021 - 31.12.2021 99,99 0,01 99,96 0,04 99,99 0,01
1.01.2022 - 31.03.2022 99,89 0,11 99,91 0,09 99,87 0,13
1.04.2022 - 30.06.2022 99,98 0,02 99,966 0,034 99,997 0,003
1.07.2022 - 30.09.2022 99,997 0,003 99,968 0,032 99,968 0,032
1.10.2022 - 31.12.2022 99,80 0,2 99,967 0,033 99,968 0,032
1.01.2023 - 31.03.2023 99.96 0,04 99,82 0,18 99,82 0,18
1.04.2023 - 30.06.2023 99,95 0,05 99,974 0,026 9,992 0,008
1.07.2023 - 30.09.2023 100,00 0,00 99,835 0,165 99,864 0,136
1.10.2023 - 31.12.2023 99,997 0,003 99,876 0,124 99,98 0,02
1.01.2024 - 31.03.2024 99,96 0,04 99,892 0,108 99,902 0,098