Zaloguj się

RODO


Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
 
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
 
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Limanowej. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem we wszystkich placówkach Banku, pisemnie na adres siedziby Banku lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Limanowej Panią Karoliną Stanisławczyk oraz zastępcą Panem Tomaszem Odziomkiem mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] oraz pod numerem telefonu 18 333 72 10.
 
W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
   2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
   3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
   4. analiz, statystyk i raportowania wewnętrznego w Banku,
   5. zgodnym z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami.
   6. innym określonym w Klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Limanowej.
 
Jakie dane osobowe Bank przetwarza?
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i uzależniony jest od zawartych umów z Bankiem. Obejmuje dane:
 1. osobiste,
 2. teleadresowe,
 3. kontaktowe,
 4. finansowe,
 5. dotyczące posiadanych produktów i usług,
 6. audiowizualne (monitoring wizyjny, nagrywane rozmowy telefoniczne dla celów bezpieczeństwa lub dowodowych).
 
Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3. Związek Banków Polskich,
 4. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej,
 5. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 6. Komisja Nadzoru Finansowego,
 7. biura informacji gospodarczej,
 8. Bank BPS S.A.
 9. spółki Grupy BPS: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Dom Maklerski BPS S.A., BPS Leasing S.A., BPS Faktor S.A.
 10. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.,
 11. Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa,
 12. IT CARD Centrum Technologii Płatniczych SA,
 13. Polski Standard Płatności Sp. z o.o.,
 14. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 15. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 16. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
 
Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
   2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
   3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
   4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
   5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
   7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 
Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 
Skąd Bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
 
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.


Administrator – Bank Spółdzielczy w Limanowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)