Zaloguj się

Debiut Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych

O rosnącej roli Banku Spółdzielczego w Limanowej świadczy także jego debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; pierwsze notowanie obligacji na Rynku Catalyst miało miejsce w dniu 31 maja 2011 roku w siedzibie GPW. Warto zaznaczyć, że Bank Spółdzielczy w Limanowej zadebiutował emisją obligacji jako 14. bank z sektora.

Sprawdź notowania Banku na Catalyst: https://gpwcatalyst.pl/

  ZAWIADOMIENIE O WCZEŚNIEJSZYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII BSL0521


Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej z siedzibą w Limanowej (“Emitent”) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 roku została podjęta uchwała Zarządu w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii BSL0521 na żądanie Emitenta (“Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, Emitent dokona wcześniejszego wykupu (“Wcześniejszy Wykup”) wszystkich obligacji na okaziciela serii BSL0521, tj. 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacja”). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt. 16.4 Warunków Emisji Obligacji na Okaziciela serii BSL0521 (“Warunki Emisji”).

Termin Wcześniejszego Wykupu został ustalony zgodnie z pkt. 16.4 Warunków Emisji, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W związku z Wcześniejszym Wykupem, posiadaczom Obligacji będą przysługiwały następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji:
- świadczenie pieniężne polegające na zapłacie Kwoty Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji, tj. kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi oraz dotyczącej ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i niewypłacone odsetki od Obligacji;

Obligacje są zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DM BPS S.A.”). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem DM BPS S.A.

Wcześniejszy Wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem DM BPS S.A. oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.