Zaloguj się

Masz problemy ze spłatą kredytu?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
a muszą spłacać raty kredytu. 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet
 • osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości.

 

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?


Z Funduszu możesz uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia.
 
I. Wsparcie:
 • przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
 • wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy
 • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
 • wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł


II. Pożyczka na spłatę zadłużenia:
 • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w naszym Banku o udzielenie pożyczki
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • maksymalna kwota pożyczki  to 120 000 zł
 • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

Jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w placówkach naszego Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy wsparcie lub pożyczkę trzeba zwrócić?


 • Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 
 • Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki.

Zasady i warunki przyznania wsparcia


Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:


1. co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
2. ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
 • 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego oraz
4. posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
 • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
 • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
 • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
 • Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych lub
5. posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

 

Kto nie otrzyma pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?


Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane jeżeli:
1. umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
2. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy
3. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
5. w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
 • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
6. prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
7. jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.
 

Czy warto skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? 

Fundusz pomaga odłożyć płatność na później, ale nie uwalnia od spłaty ani nie poprawia zdolności kredytowej. Z perspektywy banku jesteś klientem, który nie był wstanie spłacić zobowiązania.

Ze wsparcia korzystaj wtedy, kiedy faktycznie znajdujesz się w trudnej sytuacji i spłata kredytu jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem. Jeśli faktycznie rata kredytu przekracza połowę Twoich dochodów, to prawdopodobnie tak właśnie jest.

Uzyskane wsparcie z Funduszu może pozwolić złapać finansowy oddech – spokojnie poszukać lepszej pracy, przemyśleć wydatki, nie martwić się ryzykiem utraty mieszkania.

Pamiętaj! Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwiązaniem awaryjnym przeznaczonym na wyjątkowe sytuacje.

Jak złożyć wniosek


W przypadku wnioskowania o wsparcie, Kredytobiorca powinien uzupełnić wszystkie dane wymagane w ramach wzorca wniosku. Na podstawie tych danych nastąpi faktyczna kwalifikacja możliwości do udzielenia wsparcia.

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Wniosek w Banku Spółdzielczym w Limanowej możesz złożyć:

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście