Zaloguj się

Masz problemy ze spłatą kredytu?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
a muszą spłacać raty kredytu. 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet
 • osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości.

 

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?


Z Funduszu możesz uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy) lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).
 
I. Wsparcie:
 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).


II. Pożyczka na spłatę zadłużenia:
Jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś kredytu w całości, możesz wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Warto wiedzieć: Pamiętaj, aby dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym masz kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 
III. Promesa:
Możesz wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia lub pożyczki, powinieneś złożyć wniosek bezpośrednio do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy.

Zwrot wsparcia lub pożyczki


Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki.

Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże Ci bank, który udzielił kredytu.

Zasady i warunki przyznania wsparcia


Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 
 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
   
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
   
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt.
 

Kto nie otrzyma pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?


Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:
1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika
2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
5. jeżeli w dniu złożenia wniosku:
 • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Obowiązki kredytobiorcy
 

Kredytobiorca musi niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił mu kredytu o:

 
 • sprzedaży przedmiotu kredytowania
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc. - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 • utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Czy warto skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? 

Fundusz pomaga odłożyć płatność na później, ale nie uwalnia od spłaty ani nie poprawia zdolności kredytowej. Z perspektywy banku jesteś klientem, który nie był wstanie spłacić zobowiązania.

Ze wsparcia korzystaj wtedy, kiedy faktycznie znajdujesz się w trudnej sytuacji i spłata kredytu jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem. Jeśli faktycznie rata kredytu przekracza połowę Twoich dochodów, to prawdopodobnie tak właśnie jest.

Uzyskane wsparcie z Funduszu może pozwolić złapać finansowy oddech – spokojnie poszukać lepszej pracy, przemyśleć wydatki, nie martwić się ryzykiem utraty mieszkania.

Pamiętaj! Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwiązaniem awaryjnym przeznaczonym na wyjątkowe sytuacje.

Jak złożyć wniosek


W przypadku wnioskowania o wsparcie, Kredytobiorca powinien uzupełnić wszystkie dane wymagane w ramach wzorca wniosku. Na podstawie tych danych nastąpi faktyczna kwalifikacja możliwości do udzielenia wsparcia.

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Wniosek w Banku Spółdzielczym w Limanowej możesz złożyć:

Przydatne dokumenty


Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście