Zaloguj się

Remont domu zawsze jest wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty. Warto się jednak nad nim zastanowić już teraz, gdy ciągle jeszcze możemy skorzystać z wielu rządowych dotacji i dopłat na ten cel.

Dodatkowo w Banku Spółdzielczym w Limanowej możemy otrzymać dofinansowanie do kredytów na cele ekologiczne.

Część publicznych programów nakierowanych na ochronę środowiska dotyczy redukcji zapotrzebowania na energię i promocji źródeł odnawialnych. Inne pozwolą zlikwidować uciążliwe dla osób niepełnosprawnych bariery architektoniczne lub usunąć niebezpieczne elementy z azbestem, np. eternitowy dach. Mimo ogromnych kosztów, dobrze przeprowadzona inwestycja termomodernizacyjna zawsze będzie opłacalna, nawet jeśli skorzystamy z bankowego kredytu. Niższe rachunki znacząco wpłyną na domowy budżet, uniezależnimy się od podwyżek cen energii oraz będziemy oddychać czystszym powietrzem wokół nas. Dom przyjazny środowisku, bezpieczny dla ludzi oraz energooszczędny zyska też na wartości.
 

Koszt remontu mieszkania – dlaczego warto go ponieść?


Termomodernizacja domu to przede wszystkim sposób na ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Z powodu braku dostatecznej izolacji ciepło po prostu ucieka z niego, a im te straty są większe, tym więcej energii grzewczej potrzebujemy do ogrzania budynku. Stąd koncentruje się ona przede wszystkim na ociepleniu wszystkich przegród zewnętrznych oraz wymianie okien czy drzwi, ale nie tylko. Termomodernizacja domu zakłada również wymianę nieefektywnego źródła ciepła (np. kotła węglowego) lub całej przestarzałej instalacji grzewczej oraz włączenie w  nią urządzeń wytwarzających energię cieplną ze źródeł odnawialnych – energii promieniowania słonecznego (fotowoltaika) albo skumulowanej w gruncie, wodzie lub powietrzu (pompy ciepła). Termomodernizacja może obejmować także usprawnienie systemu wentylacji – przez zastąpienie mało wydajnej wentylacji grawitacyjnej (naturalnej), wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Takie prace to koszt przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale nie są to pieniądze stracone. Dzięki takim inwestycjom rośnie komfort mieszkania oraz znacząco spadają koszty jego użytkowania (energii, ogrzewania). Przynosi to też pożytek środowisku i naszemu zdrowiu dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa kopalniane i  ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Taka modernizacja domu podnosi też jego wartość.


Dofinansowania do remontów - z czego możesz skorzystać?


Chociaż remont domu wymaga ogromnych nakładów finansowych z pomocą przyjdą nam programy, dzięki którym te koszty możemy znacząco ograniczyć. Oto katalog dostępnych obecnie dofinansowań, dopłat i ulg do przedsięwzięć związanych z kompleksowym remontem i termomodernizacją domu.

 

Jakie dofinansowania do remontu oferuje PFRON?


Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych. To wszelkiego rodzaju utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu takim osobom. Likwidacja tych barier ma pomóc osobom niepełnosprawnym w integracji społecznej oraz podnieść jakość ich życia.

Dofinansowaniem może być objęty zarówno zakup przedmiotów, jak i wykonanie prac remontowo-budowlanych, których celem jest dostosowanie mieszkania, budynku lub jego najbliżej okolicy do samodzielnego funkcjonowania i poruszania się osoby niepełnosprawnej.  Pieniądze z dotacji PFRON można przeznaczyć m.in. na budowę podjazdu, poszerzenie drzwi, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na tzw. mokrą łazienkę czy montaż systemu uchwytów umożliwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego, itp.

Maksymalna kwota dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi 95% kosztów przedsięwzięcia, nie może jednak być większa niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie z PFRON mogą starać się osoby niepełnosprawne (z odpowiednim orzeczeniem), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo uzyskały zgodę właściciela budynku, w którym stale zamieszkują, na wykonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 


Dopłaty na termomodernizację i ocieplenie - program Czyste Powietrze


Celem Programu Czyste Powietrze jest z kolei ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń generowanych przez budownictwo jednorodzinne, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Stąd program oferuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła (np. kotłów węglowych) na nowe, bardziej wydajne i ekologiczne (m.in. pompy ciepła, piece kondensacyjne, elektryczne), a także wymiany okien i drzwi, docieplenia przegród budynku, montażu lub modernizacji systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a nawet instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W programie Czyste Powietrze, w zależności od zakresu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i swoich zarobków, można maksymalnie uzyskać 30 tys. zł lub 37 tys. zł dofinansowania, jeśli jednocześnie zainstalujemy panele fotowoltaiczne. Jego wysokość zależy w dużej mierze od tego, co konkretnie chcemy zrobić oraz ustalonych tzw. kosztów kwalifikowanych. Jednak maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Z dofinasowania na termomodernizację można skorzystać, jeśli jest się właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania posiadającego odrębną księgę wieczystą.

Warto dodać, że dofinasowanie z Programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Dzięki niej możemy odliczyć od dochodu wydatki, które ponieśliśmy na zakup materiałów budowlanych oraz urządzenia i usługi związane z ich montażem. Limit wydatków objętych ulgą to 53 tys. zł, co pozwoli nam zmniejszyć należności do fiskusa o 9 tys. zł (w pierwszej skali podatkowej - 17%). Stanowi to 16% wszystkich kosztów inwestycji. Gdy roczne dochody są niskie, kwotę można odzyskiwać przez sześć kolejnych lat. 

Dofinansowanie do wymiany dachu


Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie domowników warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Włókna azbestu, które są praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka i niezniszczalne, wdychane do płuc niosą ryzyko poważnych chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych. Dlatego, jeśli na terenie naszego obiektu znajdują się wyroby azbestowe (pokrycie dachowe z eternitu, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne), pod żadnym pozorem nie usuwajmy ich sami. Grożą za to nie tylko konsekwencje zdrowotne, ale także bardzo wysokie kary. W takiej sytuacji możemy skorzystać z programów usuwania azbestu prowadzonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem gmin, które w tym zakresie współpracują ze specjalistycznymi firmami.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Obejmuje to ich demontaż, zapakowanie i przygotowanie do transportu, sam transport oraz utylizację na autoryzowanym składowisku. W wielu gminach takie dofinasowanie pokryje nawet 100% powyższych kosztów. Nie obejmie ono natomiast kosztów wykonania nowych elementów, np. wzmocnienia więźby i pokrycia dachu – ponoszą je już samodzielnie właściciele budynków.

Z dofinansowania może skorzystać każdy mieszkaniec Polski, a o program należy dowiadywać się w swoich gminach. Właściciele domów jednorodzinnych powinni przy tym sami zadbać o zgłaszanie do gmin faktu, że np. na dachach ich budynków są materiały zawierające azbest. Dla władz gmin będzie to sygnał do ubiegania się o pozyskanie środków na dofinansowanie usuwania azbestu.
Premia termomodernizacyjna


Ograniczenie zużycia energii oraz zachęcenie inwestorów do termomodernizacji budynków to cele, które stawiane są przed programem dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanym przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego. O tzw. premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się nie tylko właściciele czy zarządcy budynków wielorodzinnych, ale także właściciele domów jednorodzinnych. Można ją uzyskać, gdy remont prowadzi do zmniejszenia zużycia energii, a więc polega m.in. na ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, wymianie kotła, modernizacji systemu grzewczego albo zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych).

Podstawowym warunkiem uzyskania tej premii jest jednak zaciągnięcie specjalnego kredytu na remont w banku współpracującym z BGK. Premia nie jest bowiem dodatkowym wsparciem inwestycji, ale jest przeznaczona wyłącznie na spłatę zaciągniętego kredytu. Stąd nie mogą z niej skorzystać osoby realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii to maksymalnie 16% poniesionych kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli obejmuje ono również montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), jej wysokość wzrasta do 21% całości kosztów.
 

Kredyt na remont domu - to się opłaca!


Dotacje i dofinansowania z różnych programów wspierających termomodernizację domów  pozwolą pokryć część kosztów generalnego remontu, a ich otrzymanie jest najczęściej możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji. W takiej sytuacji korzystną opcją finansowania remontu jest bankowy kredyt. W przypadku mniejszych inwestycji – do 20 tys. zł - rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy, w przypadku którego procedura uzyskania jest prostsza. Przy większym, generalnym remoncie nie obejdzie się jednak bez kredytu hipotecznego, który umożliwia uzyskania większej kwoty, niższego oprocentowania i dłuższego okresu spłaty, przez co raty nie obciążają budżetu w znaczny sposób. Oferty takich kredytów dostępne są także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS. W jednym z nich można np. uzyskać kredyt hipoteczny na dowolny cel, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jego oprocentowanie uzależnione jest od posiadanej wyceny nieruchomości oraz tego, czy jest się już klientem tego banku. Przy kredycie w kwocie 100 tys. na 15 lat, jego rata kapitałowa wyniesie ok. 550 zł a całkowity koszt kredytu – z uwzględnieniem prowizji, odsetek, podatku CCP – 66,5  tys. zł. Z kolei dostępna w tym samym banku oferta kredytu mieszkaniowego, który także może być przeznaczony na remont, pozwala sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, a spłatę rozłożyć nawet na 25 lat. Przy kredycie na 200 tys. zł jego RRSO wynosi 3,74%, miesięczna rata kapitałowa to ok. 666 zł, a jego całkowity koszt zamknie się kwotą 91 tys. zł. Rozwiązaniem są też specjalne kredyty na inwestycje ekologiczne, które pozwolą sfinansować termomodernizację domu. W bankach spółdzielczych Grupy BPS trwa właśnie promocja takich kredytów – biorąc udział w konkursie EKO Fortuna można wygrać dodatkowe dofinasowanie w wysokości 5 000 zł.

Koszty kredytu mogą wydawać się wysokie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość pozyskania różnych dofinansowań, dotacji i ulg na termomodernizację oraz remont, oszczędności, jakie te rozwiązania długofalowo przyniosą w opłatach za energię czy ogrzewanie oraz ich pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie, warto w taki kredyt zainwestować. Dzięki nowoczesnym, termomodernizacyjnym rozwiązaniom, jego koszty znacząco się obniżą. A my już dziś będziemy mogli cieszyć się czystszym, wygodniejszym i zdrowszym domem.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/instytucje/likwidacja-barier-architektonicznych/zakres-dofinansowania/
http://www.m.obud.pl/art,14618,jak-pozbyc-sie-azbestu--uzyskac-dofinansowanie-i-czym-go-zastapic-,d_dachy
https://kb.pl/porady/budowa-i-remont-z-dofinansowaniem-gdzie-mozna-otrzymac-dotacje/
https://direct.money.pl/artykuly/porady/kredyt-na-remont-lepiej-hipoteczny-czy-gotowkowy.html 


Źródło: mojbank.pl
 


Sięgnij po kredytPodjąłeś decyzję o remoncie domu, mieszkania, a nie masz na to środków? Rozważ skorzystanie z kredytu w naszym Banku. Dodatkowo tylko teraz wyjątkowa promocja! Każdy klient indywidualny, który weźmie kredyt w naszym Banku może wygrać 5 000 zł! Sprawdź szczegóły.
 

OFERTA KREDYTÓW

 Porady i wskazówki


Czy fotowoltaika nadal będzie opłacalna? Zielone rozwiązania jako sposób ratowania Planety i Twojej kieszeni. Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w podatku PIT? Fotowoltaika: ile kosztuje, kiedy się zwróci i jak sfinansować instalację? Zachęcamy do zapoznani się z ciekawymi artykułami o inwestycjach ekologicznych, dofinansowaniach i nie tylko...