Zaloguj się

Informujemy, że od 1 maja 2021 r. Bank wprowadza zmiany w wybranych regulaminach dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Zmiany w regulaminie dla Klientów indywidualnych:
 
Zmiany w regulaminach dla Klientów instytucjonalnych:

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów, posiadających karty wydane przez Zrzeszenie BPS, za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Ponadto w ww. regulaminach wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

W Regulaminie dotyczącym rachunków dla klientów instytucjonalnych uzupełniono zapisy informujące, że Bank nie realizuje przelewów otrzymanych w walucie PLN na rachunki walutowe Posiadacza rachunku za pośrednictwem systemów BlueCash, Express Elixir i SORBNET. Zaktualizowano również zapisy w zakresie usługi płatności mobilnych.

Jednolitą treść nowych Regulaminów z uwzględnieniem zmian, znajdą Państwo poniżej. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku   lista placówek