Zaloguj się

Chcesz mieć wpływ na losy Banku i decydować o jego przyszłości? Nic prostszego! Dołącz do grona współwłaścicieli Banku lub zwiększ ilość swoich udziałów, np. przez przekształcenie niewypłaconej dywidendy na kolejny udział.

Dlaczego warto zostać Współwłaścicielem Banku?
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo uprawnia do:
  • udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich
  • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego w Limanowej
  • otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi
  • uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Jak dołączyć do grona udziałowców?
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego w Limanowej jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokonanie wpłaty wpisowego i co najmniej jednego udziału. 

Członkowie zobowiązani są do:
  • stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczenia się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brania czynnego udziału w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczenia w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadamiania pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 Deklaracja członkowska dla osób fizycznych
Deklaracja członkowska dla osób prawnych