Zaloguj się

Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018r. jest już dostępny w serwisie internetowym eBankNet.

- Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach

- Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

- Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.

O PROGRAMIE RODZINA 500+

·   W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Limanowej będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.

·         Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko
  w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko
  w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.
 • Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie  świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:

o    Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy  okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

o    W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

o    W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie
od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

o    Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

§  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

§  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

§  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

 

o   wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 

 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku –
  na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego
  w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia”
  po zalogowaniu.
 • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.
 • Rola Banku w Programie Rodzina 500+               
  • Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie  w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.                
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu,
   w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej
   i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu
   do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają
   do Organu prowadzącego w gminie.               
  • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi
na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

 

OBSŁUGA WNIOSKU – KROK PO KROKU

Pamiętaj:

·         We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres  świadczeniowy  poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:

o    Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów
z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego
o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;

o    Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie
z urzędem miasta/gminy.

Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku,
a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.

Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega
na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Limanowej do Organu prowadzącego w gminie.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.