Zaloguj się

W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Mieczysław Maślanka – Dyrektor O/R BPS w Krakowie, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark oraz, Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik

W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Mieczysław Maślanka – Dyrektor O/R BPS w Krakowie, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark oraz, Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik.

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a także udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku.

Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2012 nadrzędnym celem działalności banku pozostaje utrzymanie trwałego poziomu wzrostu oraz zgodna z założonymi planami poprawa rentowności oraz wzrost we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Realizując zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2012 r. główną uwagę należy skierować na realizację przyjętej strategii rozwoju oraz przyjętego do realizacji planu finansowego.

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 3 594 tys. PLN (netto) za 2011 r. przeznaczając ją na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, dywidendę dla członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 8% w stosunku rocznym.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Józef Oleksy. Rada odbyła w 2011 roku 7 posiedzeń, podczas których m.in. analizowała informacje dotyczące stopnia realizacji planu ekonomicznego i finansowego oraz przyjętej strategii banku, a także sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Banku.

Prezes Adam Dudek w trakcie swojego wystąpienia przedstawił zgromadzonym działalność Banku za rok 2011. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2011 roku wyniosła 458 158 tys. PLN co oznacza wzrost o 27,69%, w stosunku do roku ubiegłego. Fundusze własne wyniosły 43 965 tys. i zwiększyły się o 46,80%. Na 2011 roku Bank zrzeszał 5 282 Członków. Dysponowali oni ogółem 178 812 udziałami o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,89%. Zysk netto Banku wyniósł 3 595 tys. PLN. W Banku ulokowano 363 809 tys. PLN depozytów sektora niefinansowego, zaś wartość portfela kredytowego wyniosła 207 711 tys. PLN. Świadczy to o tym, iż Bank, mimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, dobrze radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług bankowych. Wysoki poziom profesjonalizmu, umiejętności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki funkcjonowania oraz przyjazny sposób traktowania swoich klientów, to niewątpliwie główne atuty.