Zaloguj się

W dniu 29 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Mirosław Potulski - Prezes Zarządu Banku BPS SA, Paweł Pyzik - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, Mieczysław Maślanka – Dyrektor O/R BPS w Krakowie, Aneta Pielacka – Dyrektor Biura Reklamy i PR Banku BPS, Bronisław Dutka – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Patalita - Poseł na Sejm RP, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark oraz Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik.

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z rachunkiem zysków i strat, a także udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku. Odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej. W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej Banku został powołany Pan Edward Smoleń.

Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2011 nadrzędnym celem działalności banku pozostaje utrzymanie trwałego poziomu wzrostu oraz zgodna z założonymi planami poprawa rentowności oraz wzrost we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Realizując zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2011 r. główną uwagę należy skierować na realizację przyjętej strategii rozwoju oraz dalszej poprawy wizerunku Banku w środowisku.

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 2 682 tys. PLN (netto) za 2010 r. przeznaczając ją na: fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego, dywidendę dla członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 8% w stosunku rocznym. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Józef Oleksy. Rada odbyła w 2010 roku 7 posiedzeń, podczas których m.in. analizowała informacje dotyczące stopnia realizacji planu ekonomicznego i finansowego oraz przyjętej strategii Banku, a także sprawy związane 
z bieżącym funkcjonowaniem Banku. 

Prezes Adam Dudek w trakcie swojego wystąpienia przedstawił zgromadzonym działalność Banku za rok 2010.

Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2010 roku wyniosła 358 807 tys. PLN i była wyższa od stanu na koniec 2009 r. o 42 968 tys. PLN, tj. o 13,6 procent. Fundusze własne wyniosły 30 750 tys. PLN i zwiększyły się o 4 262 tys. PLN w porównaniu 
z końcem roku 2009.

Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 5 211 Członków. Dysponowali oni ogółem 161 662 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 10,78 procent. Zysk netto Banku wyniósł 2 682 tys. PLN. 

W Banku ulokowano 311 835 tys. PLN  depozytów sektora niefinansowego i budżetowego, zaś wartość portfela kredytowego wzrosła do 322 533 tys. PLN.  Świadczy to o tym, iż Bank, mimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, dobrze radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług bankowych. Wysoki poziom profesjonalizmu, umiejętności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki funkcjonowania oraz przyjazny sposób traktowania swoich klientów, to niewątpliwie główne atuty.