Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dla Firm i szybki dostęp do środków pieniężnych. Bank wraz ze Spółką BPS Faktor udostępnia narzędzie zarządzania płynnością Firmy, jakim jest Faktoring.

Faktoring

jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich Kontrahentów. Polega na nabywaniu przez firmę faktoringową (Faktora), na podstawie cesji, niewymagalnych wierzytelności handlowych Klienta przysługujących mu od odbiorców. Usłudze tej może towarzyszyć przejęcie przez Faktora ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienie w zapłacie należności.  W ramach usługi faktoringu przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe dotychczas „zamrożone” w niezapłaconych fakturach, które wystawił swoim odbiorcom.

Więcej o usłudze  Faktoringu


Skorzystaj z Promocji

Tylko teraz zapraszamy do udziału w Promocji, która skierowana jest do wszystkich Nowych Klientów BPS Faktor S.A., z którymi zostaną podpisane umowy o świadczenie usług faktoringowych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Na czym polega Promocja?
  • Uczestnikowi Promocji nie zostanie naliczona prowizja faktoringowa od nabytych wierzytelności przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy faktoringowej. Pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie z warunkami Umowy.
  • Po zakończeniu okresu 3 miesięcy od daty podpisania umowy faktoringowej BPS Faktor S.A. będzie naliczał prowizję faktoringową od nabytych wierzytelności zgodnie z warunkami Umowy.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 

Jesteś zainteresowany usługą faktoringu?
Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku WYKAZ PLACÓWEK
Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat warunków i potrzebnych dokumentów.
Faktoring umożliwia Klientom rozwój firmy poprzez szybki i prosty dostęp do środków na finansowanie działalności bieżącej oraz stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego.

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem, gdy:
  • firmie zależy na szybkim dostępie do środków finansowych za sprzedane w terminie towary lub świadczone usługi (przyspieszenie spływu należności) i poprawie płynności finansowej,
  • firma prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, stosując terminy płatności faktur nawet do 180 dni,
  • firma posiada stałych odbiorców towarów lub usług i wysoki poziom należności,
  • firma boryka się z trudnościami w ściąganiu należności, dążąc do poprawy terminowości regulowania należności przez swych Kontrahentów,
  • firma chce zdyscyplinować Kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności,
  • firma nie posiada wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy
  • firma jest w fazie wzrostu, a szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
  • firma ma możliwość uzyskania rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.