Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej udziela Klientom wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wyzwania i niepewność, które towarzyszą trwającej epidemii, wymagają szczególnego zaangażowania ze strony Banku. Mamy świadomość, że z powodu pandemii w trudnym położeniu znalazło się wiele lokalnych firm. Jako Bank nie jesteśmy obojętni i włączamy się w programy o charakterze pomocowym. Program dopłat obejmuje przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19. Dzięki tej pomocy mają oni możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – mówi Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Warto też zauważyć, że skoordynowane działania Banku, dostosowanie procedur, zaangażowanie pracowników, przekładają się na dobrą współpracę z Klientami, którzy doceniają fakt dostępu do środków i wsparcia. To wszystko potwierdza, że jako Bank zawsze byliśmy blisko ludzi. Nasze działania, które wspierały lokalną społeczność, były zawsze widoczne a trudny czas pokazał, że dobra i rzetelna współpraca procentuje – kontynuuje Wiceprezes.

Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, mogą skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Dopłaty przysługują zarówno rolnikom prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.
 

Warto wiedzieć:

 • Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli finansujących bieżącą działalność firmy – nowych i już zaciągniętych,
 • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu,
 • Wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych,
 • Dopłaty dotyczą: kredytów obrotowych nieodnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym i kredytów rewolwingowych,
 • Mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże przedsiębiorstwa jednego punktu procentowego
 
Kredytobiorca, aby uzyskać wsparcie, musi spełnić następujące warunki:
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, nie był przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub nie spełniał kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli, tj. opóźnienie w regulowaniu przez niego zobowiązań pieniężnych nie przekraczało trzech miesięcy, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązania pieniężne nie przekraczały wartości jego majątku;
 • wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
 • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy, tj. nie zawarł innej umowy kredytu z dopłatą do oprocentowania;
 • utracił płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19;
 • wartość pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy w formie dopłaty do oprocentowania łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy nie przekracza dopuszczalnych kwot;
 • nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
 
Umowy i aneksy dotyczące kredytów z dopłatą BGK mogą być zawierane tylko do końca tego roku tj. 31 grudnia 2020 roku, dlatego aby móc skorzystać z preferencyjnego finansowania, wniosek kredytowy należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.
 
Klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej zainteresowanych ofertą Funduszu Dopłat do Oprocentowania zapraszamy do kontaktu LISTA PLACÓWEK