Zaloguj się

Informujemy, że 28 września 2017 roku odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia, że 28 września 2017 roku o godz. 16.00 w Restauracji „Siwy Brzeg” w Limanowej, przy ul. Bronisława Czecha 4 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej


Porządek Obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli;
2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie Porządku Obrad oraz uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego
    Zebrania Przedstawicieli Członków  Banku Spółdzielczego w Limanowej;
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
5. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku;
6. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania
    uchwał;
7. Dyskusja i formułowanie wniosków wynikających z przedłożonych informacji;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zbycia nieruchomości;
9. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej;
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 24 „Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej” Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 28.09.2017 r. na godz. 1630. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ