Zaloguj się

Sprawdź co zrobić, aby dostać kredyt na zakup kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW.

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielany jest:

1)  osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;

2)   wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej,

z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

 

Kwota kredytu:

Minimalna kwota kredytu: 3 000,00 PLN

Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu uzależniona jest od posiadanej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz realizowanego projektu inwestycyjnego.

 

 

Przedmiot kredytowania:

1.    Kredyt z dotacją przeznaczony jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.

2.    Koszty kwalifikowane stanowią wyłącznie koszty niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności:

1)    koszty projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania
wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane;

2)    koszty projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zawierającego w szczególności:

a)   schemat przedmiotowej instalacji;

b)   opis techniczny;

c)   parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji;

d)   kosztorys przedsięwzięcia;

3)    koszty nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

4)    koszty zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);

5)    koszty montażu instalacji kolektorów słonecznych;

6)    zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

3.   Montażu instalacji kolektorów słonecznych może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z  wymagań:

1)    może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wymienionych w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta kolektorów słonecznych;

2)    jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych;

3)    posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta kolektorów słonecznych.

4.   Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

1)    certyfikatem zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975 -2

lub

2)    europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt z dotacją.

5.    Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty Przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

6.    Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

 

WAŻNA INFORMACJA!

Kredytem z dotacją na zakup kolektorów słonecznych mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane, poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt, wraz z wnioskiem o dotację z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu z dotacją.

Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do kosztów projektu budowlano-wykonawczego lub kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych (w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę).

 

Nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu.

 

Sposób wypłaty kredytu:

1.    Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu. Termin uruchomienia kredytu lub pierwszej jego transzy nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy kredytu

2.    Kredyt z dotacją wypłacany jest w formie bezgotówkowej, zgodnie z harmonogramem Przedsięwzięcia, bezpośrednio na rachunek wykonawcy/dostawcy na podstawie dyspozycji płatniczych i faktur przedłożonych przez kredytobiorcę.

 

Dotacja do kapitału kredytu:

1.     Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu z dotacją jest udzielana przez NFOŚiGW w wysokości 45 % kapitału kredytu z dotacją.

 

Okres kredytowania:

1.    Minimalny okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy kredytu do momentu otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

2.    Maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat.

 

Spłata kredytu:

1.     Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących obejmujących ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych miesięcznie.

2.     Spłata kredytu następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi pełne wykorzystanie kredytu.

3.     Kwota dotacji NFOŚiGW jest przekazywana na spłatę części kapitału kredytu.

 

Oprocentowanie:

1.   Wysokość oprocentowania stanowi sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

1)     stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 1M, obliczona jako średnia arytmetyczna z 30 (31) dziennych stawek wyliczanych do 24-go miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania;

2)     wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania;

3)     zmiana oprocentowania następuje z dniem 01-go każdego miesiąca.

2.    Marżę Banku określa „Tabela oprocentowania produktów bankowych.”.

 

Szczegóły oferty w placówkach Banku. Zapraszamy!

 

Pliki do pobrania:

 I. Wniosek o Dotację do NFOŚiGW.

II. Wniosek o kredyt z dotacją na zakup kolektorów – dla osób fizycznych

III. Wniosek o kredyt z dotacją na zakup kolektorów – dla wspólnot mieszkaniowych oraz załączniki do wniosku:

1.    Podstawowe informacje o wspólnocie mieszkaniowej.

2.    Budżet wspólnoty mieszkaniowej.

3.    Informacja uzupełniająca.

4.    Budżet remontowy wspólnoty.

5.    Lista wymaganych dokumentów.