Zaloguj się

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o zmianach w Regulaminach.


Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r. zmianie ulegają:
Zmiana wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. 

Jednocześnie w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:
1. uzupełnione zostały dodatkowo warunki wypowiadania umowy rachunku płatniczego przez Bank, poprzez dodanie w § 111 ust. 8 pkt. 11, zapisu o następującej treści: „11) Klient/ Posiadacz rachunku został umieszczony na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.”, 

2. zaktualizowana i ujednolicona została stosowana terminologia oraz zapisy dotyczące bankowości internetowej i mobilnej,

3. w § 37, ust. 4, zmieniony wzór wyliczania maksymalnej wysokości zmiany nowej stawki oprocentowania, która obliczana jest wg wzoru:      
 X=2*z

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
x – wartość zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
z – wysokość zmiany stopy redyskonta weksli stopy referencyjnej dla EUR/USD/GBP

Ponadto w Regulaminie karty przedpłaconej uzupełnione zostały jednocześnie zapisy dotyczące odpowiedzi na reklamacje w formie wiadomości e-mail oraz warunki wypowiedzenia umowy ze strony banku.

Dodane zostały zapisy określające możliwość korzystania z karty przez osoby niepełnoletnie i dotyczące wpłat w bankomatach.

Ponadto została zaktualizowana i ujednolicona stosowana terminologia oraz zasady regulujące realizację i rozliczanie transakcji kartowych, z uwzględnieniem blokady środków pieniężnych i limitów transakcyjnych.  

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www. bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku.

W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.

Do pobrania:
•    Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 
•    Regulamin karty przedpłaconej