Zaloguj się

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2024 roku o godz. 16:00, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej, które odbędzie się w Restauracji Siwy Brzeg przy ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa.

W przypadku niewypełnienia uprawnień do odbycia Zebrania w pierwszym terminie zgodnie z § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 27.03.2024 r. o godz. 16:30 w Restauracji Siwy Brzeg.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej w dniu 27.03.2024 r.
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
3. Przyjęcie Porządku Obrad;
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
5. Wybór Komisji Wnioskowej, Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji ds. oceny odpowiedniości;
6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolność do podejmowania uchwał;
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w  Limanowej;
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i  Opinią Biegłego Rewidenta oraz sprawozdaniem z  wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także przedstawienie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w  2024 r.;
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.;
11. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społecznej na 2024 r.; 
12. Dyskusja, ocena i formułowanie wniosków wynikających z przedłożonych sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
  • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
  • Podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
  • Kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społecznej na 2024 r.
  • Zbycia nieruchomości.
14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady  Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
15. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”;
16. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”;
17. Wybór Delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu; 
18. Przyjęcie protokołów z pracy Komisji ds. oceny odpowiedniości; 
19. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej;
20. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zarząd Banku informuje, że w  siedzibie Banku w Sekretariacie od 6 marca 2024 r. zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, w tym opinią Biegłego Rewidenta,
2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.,
4) wnioski zgłaszane na Zebraniach Grup Członkowskich w 2024 r.,
5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
6) kierunki działalności gospodarczo -finansowej i społecznej na 2024 r.,
7) projekt „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”,
8) projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w  Limanowej”,
9) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.