Zaloguj się

Informacja o zwrotach prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego

Informujemy, że w przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w umowie, Bank Spółdzielczy w Limanowej będzie dokonywać zwrotu kosztów udzielenia kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Będzie to dotyczyło kredytów, do których ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Zasada ta dotyczy umów zawartych od 18.12.2011 r., tj. po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, przy czym:
 
  1. w przypadku wcześniejszych spłat dokonanych od 11.09.2019 r. – rozliczenie kosztów udzielenia kredytu będzie dokonywane automatycznie, bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji Klientów. Środki będą zwracane na rachunek klienta (w tym przeznaczony do spłat kredytu) lub w gotówce w Placówce Banku (w przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku w Banku). Rozliczenie kosztów nastąpi w terminie 14 dni od wcześniejszej spłaty kredytu.
     
  2. w przypadku wcześniejszych spłat dokonanych przed 11.09.2019 r. –  w celu rozliczenia kosztów należy złożyć w dowolnej placówce Banku pismo/wniosek o zwrot prowizji/opłaty za udzielenie kredytu.
Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – 60 dni.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do Placówek Banku.

Podstawa prawna: art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.1083 j.t.) oraz wyrok TSUE z dnia 11.09.2019 r. (C-383/18) dotyczący wykładni art. 16 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.2008, L 133. s. 66; sprostowania: Dz.U.2009, L 207, s. 14; Dz.U. 2010, L 199, s. 40, Dz.U. 2011, L 234, s. 46).