Zaloguj się

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej 2020


W kwietniu 2020r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adam Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2019r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 1 139 839 tys. zł, która była wyższa o 13,75 %, od stanu na koniec 2018 r. Fundusze własne wyniosły 73 746 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 8 080 członków, którzy zadeklarowali ogółem 63 113 jednostek udziałowych. Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2019 r. wynosiły 1 040 254 tys. zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 14,06 %. W Banku ulokowano 1 042 964 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego, co stanowi wzrost o 14,00 % w stosunku do roku 2018.  Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku.

Zysk brutto Banku ukształtował się na poziomie 3 607 tys. zł natomiast wynik netto wyniósł 2 491 tys. zł. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem.

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku.  Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu.  

Jednocześnie na Zebraniu podjęta została uchwała Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok w kwocie 2 490 551,08 zł. Zebranie Przedstawicieli postanowiło przyznać  dywidendę w wysokości 6% w stosunku rocznym w postaci oprocentowania jednostek udziałowych. Uzyskana kwota przeznaczona została na uzupełnienie niepełnych jednostek udziałowych.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu – Adam Dudek przedstawił kierunki działalności finansowo - gospodarczej Banku na 2020 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2020 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2018-2020 oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.