Zaloguj się

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej 2019


28 czerwca 2019r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku.

Przybyłych na zebranie gości przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Oleksy.  W posiedzeniu uczestniczyli delegaci – 41 osób oraz zaproszeni Goście, a wśród nich Robert Banach – Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A.


Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej - Adam Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2018r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 1 002 022 tys. zł, która była wyższa o 9,46 %, od stanu na koniec 2017 r. Fundusze własne wyniosły 65 812 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 8 146 członków, którzy zadeklarowali ogółem 61 779 jednostek udziałowych.

Depozyty zgromadzone w Banku na koniec 2018 r. wynosiły 905 780 tys. zł. i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 11,03 %. Bank prowadził 38 115 szt. rachunków Klientów. Odnotowano wzrost liczby prowadzonych rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o 1 908 szt., nastąpił wzrost wolumenu depozytów jak również wzrost liczby prowadzonych rachunków depozytowych. Bank odnotował niższą dynamikę kredytów niż depozytów. Łączne zaangażowanie kredytowe na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 591 135 tys. zł i  w  stosunku do końca 2017 r. zwiększyło się o 65 171 tys. zł. wykazując dynamikę 112,39%. Akcja kredytowa była dostosowana do możliwości zabezpieczenia kapitałowego na równoważenie ryzyka kredytowego. W strukturze udzielonych kredytów 73,62 % stanowią kredyty udzielone przedsiębiorcom, 2,71% rolnikom, 13,34%  osobom prywatnym oraz 10,33 % samorządom.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zysk brutto Banku ukształtował się na poziomie 4 535 tys. zł. natomiast wynik netto wyniósł 3 272 tys. zł. Uwzględniając poniesione nakłady inwestycyjne oraz osiągnięte cele strategiczne należy uznać wypracowany wynik finansowy za zadowalający. Źródło pozytywnych sukcesów i wyników Banku tkwi głównie w stale podnoszonej jakości obsługi oraz pogłębiającej się więzi z klientami i lokalnym środowiskiem. Wysiłek Banku został dostrzeżony nie tylko w regionie, ale i w skali kraju. Bank zdobył II miejsce w XVII edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, organizowanym przez KZBS oraz wyróżnienie za najlepsze wyniki zespołowe sprzedaży kart MasterCard w III edycji Konkursu „Duma Regionów”, organizowanym przez IT CARD. Ponadto w uznaniu zasług dla krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, budowanie potencjału gospodarczego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców, Bank został uhonorowany medalem Województwa Małopolskiego Polonia Minor.

Zebranie przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku.  Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes Zarządu.  Jednocześnie została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2018 rok w kwocie 3 272 tys. zł - na fundusz zasobowy. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.

W dalszej części spotkania Prezes Zarządu – Adam Dudek przedstawił kierunki działalności finansowo - gospodarczej Banku na 2019 rok. Nadrzędnym celem pozostaje dalsze pozyskiwanie funduszy własnych, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2019 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2018-2020 oraz planu finansowego. Bank w dalszym ciągu będzie się angażował w życie publiczne regionu i wspierał działalność społeczną i kulturalno-oświatową.