Zaloguj się

Wsparcie dla klientów, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji finansowej

Klienci indywidualni mogą skorzystać z zawieszenia spłat rat kredytu
oraz odnowienia kredytu w ROR/karty kredytowej w trybie uproszczonym.
Klientom, którzy maja przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego Banku, w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów oraz odnowienie kredytu w ROR/karty kredytowej w trybie uproszczonym.

Bank oferuje kredytobiorcom:

 • zawieszenie (odroczenie) spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych w zgodnie z Wnioskiem kredytobiorcy na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie 9 miesięcy,
 • odnowienie kredytów w ROR i kart kredytowych, gdy nie zostaną spełnione standardowe warunki odnowienia, dla których decyzja o przedłużeniu kredytu w ROR/karty kredytowej zostanie podjęta do dnia 31 marca 2021 r., mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z Kredytobiorcą na okres do 9 miesięcy po złożeniu przez Kredytobiorcę Wniosku.

Zawieszenie spłat rat kredytu


Z możliwości zawieszenia spłat rat kredytu, mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłat rat kredytu w związku z pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.


Wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu można składać do 31 marca 2021r. i pod warunkiem, że kredyt został uruchomiony przed 13 marca 2020r.


Zawieszenie spłat realizowane jest na Wniosek Kredytobiorcy i dotyczy:

Wniosek o zawieszenie spłaty rat można złożyć kilkukrotnie, ale suma zawieszonych rat nie może być wyższa niż 9 rat.

Jak to działa i co trzeba wiedzieć?


Zawieszenie spłaty rat kredytu realizowane jest w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Zawieszenie spłat rat kredytu realizowane jest na Wniosek Kredytobiorcy i dotyczy rat:

 • kapitałowo-odsetkowych lub
 • kapitałowych lub
 • odsetkowych
na okres wskazany we Wniosku, jednak nie dłuższy niż 9 miesięcy.
 
Decyzję o zawieszeniu spłat trzeba dobrze przemyśleć, gdyż po okresie zawieszenia Twoje raty mogą być wyższe bądź łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.

Zawieszenie spłaty rat kredytu może być realizowane:
 

 • bez wydłużania okresu kredytowania
  Okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, natomiast wysokość pozostałych do spłaty rat przypadających po okresie trwania zawieszenia spłaty rat ulega odpowiedniemu zwiększeniu o odroczony kapitał, a w przypadku odroczenia również spłat odsetek - odsetki te podlegają jednorazowej spłacie w terminie płatności kolejnych bieżących odsetek po zawieszeniu spłaty rat,
   
 • z wydłużeniem okresu kredytowania
  Okres spłaty kredytu ulega wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych w ramach zawieszenia spłaty rat. Wysokość pozostałych do spłat rat kapitałowo odsetkowych, uwzględniając okres wydłużenia nie ulega istotnej zmianie, z wyjątkiem pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej – w przypadku  odroczenia również spłat odsetek –  bowiem odsetki w całości za okres odroczenia powiększają jednorazowo spłatę kolejnej raty przypadającej po zawieszeniu spłaty rat.

Odnowienie kredytu w ROR/karty kredytowej w trybie uproszczonym


Wniosek o odnowienie kredytu w ROR oraz przedłużenie umowy karty kredytowej może złożyć Kredytobiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID –19.

 

Wniosek składany jest w formie pisemnej w Placówce Banku najpóźniej do dnia 31 marca 2021r. pod warunkiem, że kredyt został uruchomiony przed 13 marca 2020 r.

 
Umowa o kredyt w ROR oraz karty kredytowej może zostać odnowiona w uzgodnieniu z Kredytobiorcą  na jego pisemny wniosek i na okres przez niego wskazany, nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy.
 
 • Odnowienie kredytu w ROR, może zostać dokonane z zastrzeżeniem, że opóźnienie Kredytobiorcy w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o odnowienie  kredytu w ROR.
 • Przedłużenie umowy karty kredytowej, może zostać dokonane z zastrzeżeniem że na dzień przeprowadzania analizy poprawności obsługi karty nie występuje opóźnienie w dokonywaniu minimalnej spłaty zadłużenia przekraczające 30 dni.

Jak złożyć wniosek?


Zyski z konta standardKonto

Wnioski można składać:

 • w Oddziałach Banku – lista placówek
 • listownie/kurierem na adres właściwej Placówki Banku lub adres Bank Spółdzielczy w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • za pośrednictwem adresu e-mail Placówki Banku, który znajdą Państwo tutaj
 • poprzez system bankowości elektronicznej eBankNet
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Wzór Wniosku

 
 • o zawieszenie spłat rat kredytu znajduje się poniżej:

 
 
 • o odnowienie kredytu w ROR oraz przedłużenie umowy karty kredytowej znajduje się poniżej:
 

UWAGA: Pobierz wniosek przed jego wypełnieniem.


Nasze wartości

Profesjonalizm

gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług

Rzetelność

naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce

Dynamizm

stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania

Innowacyjne rozwiązania

zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych

Praca zespołowa

wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście