Zaloguj się

Jeśli masz trudności ze zobowiązaniami
mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów.
Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że w związku z obecną sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19, deklaruje wsparcie kredytobiorców.

Klientom, którzy mają przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego Banku,

w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów.
Bank Spółdzielczy w Limanowej wdrożył wytyczne moratorium pozaustawowego w ramach wytycznych EBA dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, tj. nieustawodawczej inicjatywie  przewidującej  ulgę  w  spłacie  podjętej  przez instytucję  w  ramach  branżowego  lub  sektorowego  programu  moratoryjnego uzgodnionego lub koordynowanego w obrębie sektora bankowego lub jego istotnej części, w miarę możliwości we współpracy z organami publicznymi, który to program moratoryjny jest otwarty dla zainteresowanych i przewiduje podjęcie podobnych działań na rzecz  zapewnienia  ulgi w spłacie podejmowanych przez odpowiednie instytucje kredytowe (dalej: Wytyczne EBA).

Dla kogo?


Z możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych od 1 do 6 rat, mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Zawieszenie rat dotyczy:
  • uniwersalnego kredytu hipotecznego, 
  • kredytu mieszkaniowego DOM,
  • kredytu gotówkowego Bezpieczna Gotówka,
  • kredytu gotówkowego okolicznościowego,
  • kredytu konsolidacyjnego,
  • kredytu EKOlogicznego.
Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, proponujemy rozwiązania.

Decyzję o zawieszeniu spłat trzeba dobrze przemyśleć, gdyż po okresie zawieszenia Twoje raty mogą być wyższe bądź łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.

Zawieszenie spłaty rat kredytu realizowane jest na Wniosek Kredytobiorcy i dotyczy odroczenia: rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych lub odsetkowych, zgodnie z dyspozycją wskazaną we Wniosku.

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu może być składany kilka razy, jednak nie może przekroczyć 6 rat
 

Zawieszenie spłat rat kredytu może być realizowane:
 

  • bez wydłużania okresu kredytowania

Wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po okresie zawieszania ulega odpowiedniemu zwiększeniu o odroczony kapitał, a w przypadku odroczenia również odsetek podlegają one w całości jednorazowej spłacie w terminie płatności pierwszej raty.
 
  • z wydłużeniem okresu kredytowania o okres zawieszonych spłat (Uwaga! wymaga podpisania aneksu do umowy kredyty/pożyczki)

Wybór z wydłużeniem okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu ulegnie zmianie o czas trwania zawieszenia spłat rat, a wysokość pozostałych do spłat rat kapitałowo – odsetkowych przypadających po okresie zawieszenia nie ulega istotnej zmianie, z wyjątkiem pierwszej raty, która w przypadku odroczenia również odsetek, będzie powiększona o odsetki naliczone za cały okres odroczenia.

Wzór Wniosku

Wniosek w pdf
Wersja pdf do uzupełnienia

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu, Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji przewidzianych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

Wnioski o zwieszenie spłat rat kredytu można składać do 30 września 2020r.

Wniosek można złożyć:
 

     
 
 
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. O decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie poprzez adres email wskazany we Wniosku.

Jak zawnioskować o zawieszenie spłat rat kredytu?

Oddziały Banku

List/Kurier

E-mail

Bankowość elektroniczna

Nasze wartości

Profesjonalizm

gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług

Rzetelność

naszą działalność opieramy na zaufaniu, uczciwości, etyce

Dynamizm

stawiamy na rozwój, sprawność i efektywność działania

Innowacyjne rozwiązania

zapewniamy naszym Klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych

Praca zespołowa

wspólnie pracujemy na sukces, ”GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”.

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście