Zaloguj się

Jeśli masz trudności ze zobowiązaniami
mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Umożliwiamy zawieszenie wykonania umowy kredytu.
Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że w związku z obecną sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19, deklaruje wsparcie kredytobiorców.

Klientom, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, umożliwiamy zawieszenie wykonania umowy kredytu.

Bank Spółdzielczy w Limanowej wdrożył wytyczne moratorium pozaustawowego w ramach wytycznych EBA dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, tj. nieustawodawczej inicjatywie  przewidującej  ulgę  w  spłacie  podjętej  przez instytucję  w  ramach  branżowego  lub  sektorowego  programu  moratoryjnego uzgodnionego lub koordynowanego w obrębie sektora bankowego lub jego istotnej części, w miarę możliwości we współpracy z organami publicznymi, który to program moratoryjny jest otwarty dla zainteresowanych i przewiduje podjęcie podobnych działań na rzecz  zapewnienia  ulgi w spłacie podejmowanych przez odpowiednie instytucje kredytowe (dalej: Wytyczne EBA).

Dla kogo?

 

Jeśli po 13 marca 2020 r. utraciłeś  pracę lub inne główne źródło dochodu, możesz złożyć dyspozycję o ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu.


Ta możliwość dotyczy umów, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 • klient zawarł z bankiem umowę przed 13 marca 2020r.,
 • zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020r.
Naszym Klientom oferujemy wsparcie i proponujemy rozwiązania.

Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie umowy o:

 • kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 • kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
 • kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Warto wiedzieć


W przypadku, w którym stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jeżeli Kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej Umowy kredytu z Bankiem, wniosek o zawieszenie wykonania Umowy kredytu, może dotyczyć tylko jednej z Umów kredytu każdego rodzaju (w ramach  kredytów konsumenckich, kredytów mieszkaniowych lub innych).
 

Na czym polega zawieszenie wykonania umowy

 • nie płacisz rat kredytu, a w przypadku kart kredytowych lub z odroczoną płatnością - minimalnej kwoty spłaty,
 • nie naliczamy odsetek ani nie pobieramy opłat innych, niż związane z ubezpieczeniem,
 • możesz zawiesić wykonanie umowy maksymalnie do 3 miesięcy,
 • zaczynasz spłacać raty po okresie zawieszenia,
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy,
 • zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

   

Przed złożeniem dyspozycji dobrze przemyśl decyzję.

Kredytobiorca w celu zawieszenia wykonania Umowy kredytu, składa wniosek. W przypadku, w którym stroną Umowy kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu:


 
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawiera oświadczenie kredytobiorcy o utracie źródła dochodu z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Bank realizuje zawieszenie wykonania umowy kredytu z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego (kompletny, podpisany) wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy składany jest w formie papierowej w Placówce Banku  LISTA PLACÓWEK

Twój Bank blisko Ciebie Znajdź placówkę lub bankomat

Zadzwoń pod numer

+4818 33 79 100

lub wyszukaj
placówkę na liście